Онлайн-консультування аспірантів

Важливим компонентом навчально-методичної роботи викладачів кафедри ботаніки, екології та методики навчання біології є підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, яка передбачає виконання освітньо-наукової програми здобувачів. Аспіранти постійно отримують методичне та змістовне наукове консультування щодо власного дослідження наукових керівників. Так,12 травня 2020 р. відбулося онлайн-консультування аспірантів спеціальності 091 Біологія, Ольги Коваль, Євгенія Власенка, Марини Жук науковим керівником, доктором біологічних наук, професором ботаніки, екології та методики навчання біології Ларисою  Орловою.

Під час онлайн-спілкування обговорювалися нагальні питання дослідження лучних фітоценозів Полтавщини, яке розробляється в рамках державної теми «Структурно-функціональні особливості природних та штучних фітоценозів Лівобережного Лісостепу України» (номер державної реєстрації 0116U002582).

Лариса Орлова наголосила на правомірністі використання методів дослідження (біогеоценологічних, фітоценотичних (польових стаціонарних й напівстаціонарних, маршрутних, закладення пробних площ, катен та екологічних профілів; лабораторних: біохімічних, фізіологічних; камеральних, а також кількісних з використанням статистичних тощо). Із Ольгою Коваль уточнювалися кількісний і якісний склад травостоїв лучних та прилеглих (екотонних) територій, ценоморфний склад лучних фітоценозів та їх насиченість основними біоморфами й екоморфами. Марина Жук отримала поради стосовно дослідження хімічного складу та встановлення напрямків міграції речовин лучних травостоїв. Разом із Євгенієм Власенко оцінювалося виявлення запасів підстилки, опаду лучних фітоценозів, їх органо-мінерального складу, опадо-підстилкового коефіцієнту, динаміку кількості та енергетичний потенціал мортмаси, зв’язок їх накопичення з різними умовами. Лариса Орлова дала поради по виявленню і прогнозуванню основних напрямків динаміки природних лучних угідь через переважання циклічних і сукцесійних змін; обґрунтуванню пропозицій щодо розширення природно-заповідної мережі регіону. Вказала на важливості використання отриманих результатів для оцінки сучасного стану лучних угідь регіону при розробці та реалізації виробничих завдань, в науковій та навчальній роботі, зокрема в програмах, навчально-методичних розробках, у лекційних курсах, а також при проведенні лабораторно-практичних занять і польової практики студентів у Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка.

На онлайн-консультуванні аспірантів обговорювалися також питання підготовки публікацій за наслідками досліджень та апробації досліджень у роботі наукових та науково-практичних конференціях і семінарах.

Інші новини: