Декан факультету


Гриньова Марина Вікторівна
Доктор педагогічних наук, професор, декан природничого факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, заслужений працівник освіти України, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки України

Контактна інформація:
Аадреса: 36003, м. Полтава, вул. Остроградського, 2, кім. 23
Службовий телефон: (0532) — 56- 03- 19
е-mail:  grinovamv@gmail.com

У 1983 році закінчила Полтавський державний педагогічний інститут імені В.Г. Короленка за спеціальністю «Біологія і хімія». Трудову діяльність розпочала у 1983 році в м. Полтава учителем хімії та біології ЗОШ № 30 м. Полтави. З 1986 року працює у Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка на посаді асистента кафедри природничих і математичних дисциплін. У 1995 році призначена проректором з навчальної роботи.. З 1995 року і до тепер є деканом природничого факультету, з 2002 року очолює кафедру педагогічної майстерності та менеджменту. 1991 року в Науково-дослідному інституті педагогіки в Києві захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування саморегуляції навчальних дій у молодших школярів». Спеціальність: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки У 1998 році захистила докторську дисертацію на тему «Теоретико-методологічні основи формування саморегуляції навчальної діяльності школярів» в спеціалізованій вченій раді Інституту педагогіки Академії педагогічних наук України. Спеціальність: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки Трудова діяльність: 1983 – 1986 – учитель хімії та біології в СШ № 30 м. Полтави; 1986 – 1988 – асистент кафедри природничих і математичних дисциплін Полтавського державного педагогічного інституту ім. В.Г. Короленка; 1988 – 1990 – стажер-дослідник НДІ педагогіки УРСР; 1990 – 1992 – асистент кафедри педагогіки Полтавського педуніверситету; 1992 – 1993 – старший викладач цієї ж кафедри; 1993 – 1995 – доцент цієї ж кафедри; 1995 – проректор з навчальної роботи; 1995 – по сьогодні декан природничого факультету; 2001 –переведена на посаду професора кафедри педагогіки; 2002 – 2015 – завідувач кафедри педагогічної майстерності та менеджменту; 2002 – присвоєно звання професора по кафедрі педагогічної майстерності.
Марина Вікторівна Гриньова відома в Україні як педагог-новатор, успішний управлінець, науковець нового покоління, ініціатор упровадження сучасної педагогічно-освітньої стратегії розвитку особистості майбутнього вчителя природничих дисциплін, автор близько 600 робіт, серед яких монографії, навчальні та навчально-методичні посібники тощо. У 1991 році в Науково-дослідному інституті педагогіки в Києві захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування саморегуляції навчальних дій у молодших школярів» (Спеціальність:13.00.01 – теорія та історія педагогіки). У 1998 році захистила докторську дисертацію на тему «Теоретико-методологічні основи формування саморегуляції навчальної діяльності школярів» в спеціалізованій вченій раді Інституту педагогіки Академії педагогічних наук України (Спеціальність: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки). Проводиться активна діяльність на кафедрі педагогічної майстерності та менеджменту імені І.А. Зязюна, очолювала з 2002 по 2015 рік. На кафедрі функціонують магістратури «073 Менеджмент» за трьома спеціалізаціями: «Управління навчальним закладом», «Управління проектами» та «Управління інноваційною діяльністю». Разом із викладачами кафедри розроблено повне науково-методичне забезпечення дисциплін, що викладаються, відбувається постійне вдосконалення матеріальної бази для проведення навчальної та науково-дослідної роботи. Нині на кафедрі навчається 155 магістрантів. Марина Вікторівна Гриньова створила власну потужну наукову школу «Саморегуляція як основа успішної педагогічної діяльності», під її керівництвом науковці захистили 14 докторських та 60 кандидатських дисертацій. Інноваційна робота школи спрямована на відпрацювання трьох основних пріоритетів: учень – вчитель – освітнє середовище, де саморегуляція є вищим ступенем діяльності, озброює умінням учитися впродовж життя. Напрямами наукової діяльності є: теоретико-методологічні основи формування саморегуляції навчальної діяльності школярів; теоретико-методологічні засади підготовки майбутніх вчителів природничих дисциплін до професійної діяльності у профільній школі; теоретичні і методичні засади реалізації здоров'язбережувальних технологій у професійній діяльності майбутніх учителів біології; тенденції професійної підготовки майбутніх керівників навчальних закладів до інноваційного управління: теоретико-методологічний аспект; теоретичні та практичні основи підготовки менеджерів до маркетингової діяльності; система професійної підготовки магістрів з управління проектно-інноваційною діяльністю; дидактичні основи навчальної взаємодії викладача і студента у процесі вивчення педагогічних дисциплін; професійний розвиток і саморозвиток особистості в творчій спадщині А.С. Макаренка; дидактичні основи ресурсно-орієнтованого навчання дисциплін комп’ютерного циклу студентів аграрних коледжів; теоретичні і методичні засади управління адаптивно-педагогічним проектуванням регіональних освітніх систем підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Як результат наукової діяльності є студентські перемоги , перші місця на всеукраїнських наукових конкурсах з напрямів «Педагогіка», «Менеджмент», «Інтелектуальна власність». Під керівництвом М.В. Гриньової протягом 2013-2015 років виконувалося фундаментальне дослідження «Виховний потенціал системи студентського самоврядування вищих навчальних закладів України». У 2016-2018 роках виконується фундаментальне дослідження «Адаптація внутрішньо переміщених осіб до університетського середовища засобами студентського самоврядування». Секція №19. Педагогіка, психологія, соціологія, українознавство, проблеми освіти і науки, молоді та спорту. Результатом розвитку діяльності наукової школи є робота головним редактором журналу наукових праць «Витоки педагогічної майстерності», ліцензованого Міністерством освіти і науки України як фахове наукове періодичне видання та індексовано в наукометричній базі Index Copernicus. Організувала понад 90 міжнародних, всеукраїнських і регіональних конференцій та семінарів із природничих та педагогічних наук, присвячених актуальним питанням розвитку та впровадження інноваційних засад педагогічної майстерності, освітнього менеджменту, управління проектами та інноваціями, біоетики, збереження природного біорізноманіття та здоров’я людини. Така робота стала базою для наукових досліджень з підготовки майбутнього вчителя: науково-методичні основи професійної підготовки майбутніх вчителів природничих дисциплін у вищих навчальних закладах; дидактичні засади розробки електронного підручника як засобу індивідуалізації навчання студентів аграрних коледжів; виховання лідерських якостей майбутніх учителів у системі студентського самоврядування; теоретико-методологічні засади підготовки майбутніх вчителів природничих дисциплін до професійної діяльності у профільній школі. Створена система наукової роботи школярів для вступу у вищі навчальні заклади. З цією метою нею розроблені наукові напрями: формування в старшокласників комунікативної компетенції в процесі вивчення іноземної мови; дидактичні умови творчого розвитку старшокласників у процесі вивчення предметів природничого циклу загальноосвітньої школи; педагогічні умови діяльності дитячих творчих колективів Полтавщини; педагогічні умови природоохоронного виховання старшокласників; виховання фізичних якостей старшокласників у навчально-тренувальних групах дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Розроблено ряд підручників та навчально-методичних посібників, які мають гриф Міністерства освіти і науки (МОН) України: «Сучасна біологія. Тести теоретичної частини І, II, IV—VIІ міжнародних біологічних олімпіад» (2012 р.), «Розвиток творчості школярів у процесі вивчення шкільного курсу біологія. Система «Дидактосервіс» (2014 р.), підручник «Біологія-10» (2010 р.), «Хімія: довідник для абітурієнтів та учнів загальноосвітніх навчальних закладів» (2012, 2013, 2014, 2015 р.). Професор М.В. Гриньова – голова журі обласної олімпіади з біології, очолює журі обласної олімпіади з педагогіки і психології та журі обласного етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, є головою журі обласного етапу конкурсу «Класний керівник року», член конкурсної комісії конкурсу всеукраїнських студентських наукових робіт в галузі «Менеджмент». Наукові інтереси зосереджені на розробці сучасного менеджменту в освітніх закладах: виховання лідерських якостей майбутніх учителів у системі студентського самоврядування; моделювання процесу навчання в системі підвищення кваліфікації вчителів; педагогічне стимулювання професійного зростання вчителів загальноосвітніх навчальних закладів; підготовка майбутніх менеджерів АПК України до попередження конфліктів в управлінській діяльності; теоретичні і методичні засади управління адаптивно-педагогічним проектування регіональних освітніх систем підвищення кваліфікації педагогічних працівників. У даний час створено і впроваджено у навчально-виховний процес вищих навчальних закладів навчально-методичні посібники, що мають гриф МОН України: «Саморегуляція» (2012 р.), «Педагогічні технології: теорія та практика» (2006, 2007, 2012 рр.), «Менеджмент загальноосвітніх навчальних закладів» (2014 р.), «Управління навчально-виховним процесом» (2014 р.), «Основи сучасного виховання» (2015 р.), «Управління навчально-виховним процесом» (2016 р.). Винахідницька діяльність Марини Вікторівни Гриньової включає 16 авторських свідоцтв та патентів на винахід. У 2012 році Марина Вікторівна стала лауреатом державної премії України в галузі науки і техніки, за роботу «Реалізація стратегії інноваційного розвитку на основі новітніх алгоритмів управління».