Госпрозрахункові теми

Модель професійної підготовки майбутнього вчителя Нової української школи

Керівник НДР: Гриньова Марина Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені І.А. Зязюна, член-кореспондент НАПН України.

Номер державної реєстрації 0119U002281