Навчальні лабораторії

  На кафедрі функціонує «Навчальна лабораторія кафедри хімії та методики викладання хімії» аудиторії № 24, № 25, № 26, № 28, № 40. Аудиторія 24 – лабораторія аналітичної хімії, у ній проводяться лабораторні і практичні заняття з таких дисциплін: Неорганічна хімія Біогеохімія Основи хімічних процесів Будова речовини Хімія з основами геохімії Хімія Будова речовини і теорія хімічних перетворень Аудиторія 25 – лабораторія органічної хімії, у ній проводяться лабораторні і практичні заняття з таких дисциплін: Органічна хімія Органічний синтез Техніка хімічного експерименту Теоретичні основи органічної хімії Хімічна номенклатура Шкільний курс хімії та методика його навчання Хімія природних сполук Хімічні методи аналізу та очистки речовин Методи обчислень у хімії Сучасна хімічна номенклатура Аудиторія 26 – лабораторія аналітичної хімії, у ній проводяться лабораторні і практичні заняття з таких дисциплін: Аналітична хімія Хіміко-лабораторний практикум Хімічна екологія Методи аналізу об'єктів довкілля Хімія природних сполук Фотоколориметричні методи аналізу Екологічна хімія Хіміко-аналітичний контроль Задачі з хімії підвищеної складності Хімічний аналіз об'єктів довкілля Аудиторія 28 – лабораторія біологічної хімії, у ній проводяться лабораторні і практичні заняття з таких дисциплін: Біологічна хімія Позакласна робота з хімії Сучасні форми та методи оцінювання навчальних досягнень учнів з хімії Інформаційні технології у навчанні хімії Інноваційні технології навчання хімії Структура та методика позашкільної освіти з хімії Молекулярна біохімія і біотехнологія Комп'ютерні програми у шкільному курсі хімії Аудиторія 40 – лабораторія фізичної хімії, у ній проводяться лабораторні і практичні заняття з таких дисциплін: Фізична хімія Фізична та колоїдна хімія Фізико-хімічні методи дослідження Теоретичні основи хімії Методика навчання хімії у старшій і вищій школі Олімпіадні задачі з хімії Хімія колоїдно-дисперсних систем Історія хімії і хімічної науки Методика навчання у старшій і вищій школі: Хімії Актуальні проблеми хімії
ЗАВІДУЮЧА НАВЧАЛЬНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ - Дзюбаненко Антоніна Степанівна АДРЕСА - вулиця Федора Моргуна 16 ТЕЛЕФОН - 0532 22-56-35 ГРАФІК РОБОТИ - понеділок-п'ятниця 8:00 - 16:30 Навчальна лабораторія природничого факультету «Ботанічний сад» була організована на базі Ботанічного саду ПНПУ імені В.Г. Короленка у 2011р. Згідно з положенням про діяльність навчальної лабораторії основним її завданням є: утримання та збагачення рослинних колекцій для забезпечення навчального процесу біологічного напрямку на сучасному рівні; розв’язання стратегічних проблем природоохоронної роботи та екологічного виховання; створення умов для проведення наукових досліджень. Рослинні колекції утримуються відповідно до методичних вимог навчального процесу, як основного навчального та виховного матеріалу для студентів та викладачів факультету. Це колекції декоративних та культурних сільськогосподарських рослин, які повністю забезпечують навчальним матеріалом лабораторні заняття природничого факультету, незалежно від пір року. Колекції постійно поповнюються новими видами. Діяльність навчальної лабораторії здійснюється згідно плану, який включає в себе такі пункти: організаційно-господарська робота, навчальна, наукова та виховна робота. Навчальна робота включає в себе використання у навчальному процесі колекцій декоративних та культурних сільськогосподарських рослин, які повністю забезпечують навчальним матеріалом заняття з фізіології рослин, генетики, основ сільського господарства,ботаніки, дендрології незалежно від пір року. Колекції постійно поповнюються новими видами. За останні 5 років значно поповнилась колекція голонасінних рослин (3 види і 8 різновидностей), колекція закритого грунту (10видів). Існуючі колекції не тільки поповнюються, але відповідно до сучасності і покращення вивчення біологічних наук, викладачами кафедри ботаніки, екології та методики навчання біології створюються нові – селекційна ділянка півника гібридного, хризантеми дрібноквіткової, овочевих культур (перець, буряк, помідор, соняшник). Започаткована ділянка червонокнижних рослин. Розробляються схеми екологічних стежин. В співпраці з викладачами кафедри ботаніки і співробітниками лабораторії укладено каталог дерев та кущів парку. На майбутнє заплановано створити каталог трав’янистих квіткових декоративних рослин та започаткувати збір насіння та плодів, дерев і кущів, що зростають в колекціях. Постійно здійснюється гербаризація рослинних об’єктів, які використовуються на заняттях ботаніки, екології та гербарної справи. Наукова робота здійснюється в рамках такої наукової тематики: «Науково-просвітницька та навчальна діяльність навчальної лабораторії природничого факультету». Професорсько-викладацький склад факультету користуючись базою навчальної лабораторії проводить наступні дослідження: 1) «Мохоподібні синантропних, природних та урбанізованих екосистем: бріофлора, синтаксономія». Державна реєстрація № 0116U002581 – науковий керівник проф. Гапон С.В.; 2) «Структурно-функціональні особливості природних та штучних фітоценозів Лівобережного Лісостепу України». Державна реєстрація № 0116U002582 – науковий керівник проф. Орлова Л.Д.; 3) Мохоподібні міст Роменсько-Полтавського округу (флора, бріосинтаксономія, бріоіндикація) – науковий керівник проф. Гапон С.В.; 4) Види роду Ортотріхум у флорі міста Полтави та Полтавщини – Науковий керівник проф. Гапон С.В.; 5) Мохоподібні та мохові угрупування ботанічного саду м. Полтави - науковий керівник проф. Гапон С.В.; 6) Прибережно-водна рослинність водойм ботанічного саду міста Полтави – науковий керівник доц. Гомля Л.М.; 7) Голонасінні рослини ботанічного саду міста Полтави – науковий керівник доц. Гомля Л.М.; 8) Рід Бузок та його сортове різноманіття – науковий керівник доц. Гомля Л.М.; 9) Ранньоквітучі рослини ботанічного саду Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка – науковий керівник доц. Гомля Л.М.; 10) Сукуленти оранжереї ботанічного саду Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка – науковий керівник доц. Гомля Л.М. Лабораторія використовується для проведення наукових досліджень в рослинних колекціях студентами середніх навчальних закладів міста Полтави та школярів. В перспективі діяльності начальної лабораторії визначені такі завдання: оптимізація території з використанням різних напрямків ландшафтного дизайну; розширення колекцій сільськогосподарських культур для проведення дослідницької роботи студентами з генетики; з метою профорієнтаційної діяльності залучати школярів міста і області до розробки напрямків екологічних стежок парку лабораторії; посилити технічне забезпечення лабораторії для прокладання твердого покриття із штучних матеріалів.
Нвчальна лабораторія обчислювальної техніки природничого факультету є навчальним підрозділом природничого факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. Основними завданнями лабораторії обчислювальної техніки є: - здійснення інформаційного забезпечення організаційної, навчальної та наукової сфер діяльності природничого факультету. - формування теоретичних знань студентів в галузі сучасних інформаційних технологій та практичних умінь працювати з сучасним програмним забезпеченням, а також упровадження сучасних комп’ютерних технологій в освітній процес. - організація та проведення практичних і лабораторних занять, конференцій, олімпіад, конкурсів. - забезпечення навчальної, науково-дослідницької, самостійної роботи студентів та науково-дослідницької роботи викладачів кафедр. - забезпечує самостійну роботу студентів над дисциплінами передбаченими навчальним планом природничого факультету з використанням електронно-обчислювальної техніки. Лабораторія природничого факультету співпрацює з деканатом та структурними підрозділами Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка з усіх питань, що виникають у процесі діяльності.
Навчальна лабораторія біології та основ здоров’я людини є структурним підрозділом кафедри біології та основ здоров’я людини. Утримує в належному стані відповідно до методичних вимог навчального процесу лабораторні прилади і обладнання для здійснення навчальної та науково-методичної роботи студентів, викладачів кафедри біології та основ здоров’я людини. Постійно поповнює матеріальну базу на сучасному рівні. Сприяє проведенню досліджень студентами, викладачами, аспірантами вузу в рамках навчального процесу. Проводить здоров’язберігаючу пропаганду та валеологічне виховання школярів та студентської молоді. Постійно забезпечує хімічними реактивами, лабораторними приладами і обладнанням навчальний процес з вивчення дисциплін з напряму здоров’я людини: анатомія людини, фізіологія людини і тварин, імунологія, валеологія, сучасні оздоровчі технології, культура здоров’я, охорона матері і дитини, основи здорового способу життя, основи медичних знань, методика викладання валеології, методика виховної роботи з валеології, методика викладання основ здоров’я, вікова фізіологія та шкільна гігієна, фізіологія вищої нервової діяльності.
У 2014 р. при кафедрі створена наукова лабораторія бріології під керівництвом д.б.н., проф. С.В. Гапон. Вона є піонерним науковим осередком із дослідження мохових угруповань, їх класифікації та питань бріосинтаксономії в Україні та центром вивчення мохоподібних природних, штучних та урбоекосистем Лівобережного Придніпров’я та Лісостепу України. Напрямки діяльності лабораторії:
  1. Бріофлористичний (комплексне вивчення бріорізноманіття природних, штучних та урбоекосистем Лісостепу України), виявлення рідкісних та зникаючих видів, розробка заходів щодо їх охорони.
  2. Комплексне вивчення бріорізноманіття природно-заповідних об’єктів Лісостепу України.
  3. Дослідження мохових угруповань, їх класифікація та створення Продромусу мохової рослинності України Поповнення бріологічного гербарію кафедри, картотеки місцезростань мохоподібних.
  4. Створення бріосинтаксотеки України (в межах Лісостепу України, Лівобережного Полісся).
Наукові здобутки:
  1. Уперше для науки описано 6 асоціацій, 9 субасоціацій та 14 безрангових угруповань (автори Гапон С.В., Гапон Ю.В.).
  2. Складено синтаксономічну схему мохової рослинності України (в межах Лісостепу України (автор Гапон С.В.) та синтаксономічну схему мохової рослинності урбоекосистем низки міст Роменсько-Полтавського геоботанічного округу (автор Гапон Ю.В.).
  3. Постійно поповнюється бріологічний гербарій кафедри ботаніки, екології та методики навчання біології Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка та гербарій Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського.
На кафедрі функціонує науковий гербарій, який ще у 60-х роках започаткований доцентом кафедри ботаніки, к.б.н. Р.В. Ганжою. Офіційною датою заснування наукового гербарію кафедри вважається 2005 р., хоча поступове накопичення гербарного матеріалу розпочалося ще у 1960-х роках і завдячує доценту кафедри ботаніки к.б.н. Р.В. Ганжі для забезпечення наочним матеріалом навчальний процес для студентів І та ІІ курсів, що вивчають морфологію та систематику рослин. Під його керівництвом проводилися збір, висушування та монтування гербарію під час проведення польових практик у Диканських лісах, а пізніше – на біостаціонарі «Лучки» (Кобеляцький район Полтавської області). Частину гербарних матеріалів (зразки з Португалії та Росії) Р.В. Ганжа, очевидно, одержав по обміну з іншими науковими установами
При кафедрі педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А.Зязюна функціонує Міжнародний та всеукраїнський макаренкознавчий центр. Положення про Центр затверджено вченою радою університету 29 листопада 2018 року (протокол № 4). Керівником Центру є доктор пед. наук, доцент, завідувач кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А.Зязюна, віце-президент Міжнародної макаренківської асоціації А. В. Ткаченко. Центр входить до складу науково-дослідної частини Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, метою його діяльності є пропаганда педагогічної спадщини Антона Семеновича Макаренка, проведення наукових досліджень в галузі макаренкознавства, надання науково-консультаційних послуг культурно-освітнім установам, громадським організаціям, органам місцевого самоврядування, окремим особам, а також забезпечення умов для здійснення підготовки фахівців, у т.ч. фахівців вищої наукової кваліфікації. Основна діяльність Центру узгоджуються зі Статутом Міжнародної макаренківської асоціації і відбувається по таких напрямах: а) вивчення життя, діяльності і творчої спадщини А. С. Макаренка, що передбачає збір матеріалів для повного академічного видання його праць як основи для подальшого видання різними мовами, підготовку хроніки життя і творчості А. С. Макаренка, його наукової біографії; б) освоєння і розробка спадщини А. С. Макаренка в сучасних умовах (пропаганда літературного та педагогічного творчого доробку А. С. Макаренка; вивчення і розповсюдження досвіду А. С. Макаренка в різних сферах життя, сприяння його освоєнню; вивчення, пропаганда й розповсюдження досвіду послідовників А. С. Макаренка та результатів макаренкознавства у різних країнах світу; розробка актуальних теоретичних і практичних проблем освіти й виховання); в) сприяння діяльності Міжнародної макаренківської асоціації, Української асоціації Антона Макаренка та інших макаренкознавчих наукових спільнот, пропаганда досягнень вітчизняного макаренкознавства; г) співпраця з культурно-освітніми та пенітенціарними установами, вітчизняними та закордонними вищими навчальними закладами, науковими центрами та лабораторіями, громадськими організаціями, органами місцевого самоврядування, окремими науковцями тощо в питаннях дослідження, пропаганди та розповсюдження макаренківської спадщини, обмін науковою інформацією із вітчизняними та закордонними дослідниками спадщини А. С. Макаренка, підтримка спільних видавничих проектів; д) участь в організації макаренківських регіональних, національних і міжнародних науково-практичних конференцій та семінарів, підготовці до видання збірників наукових праць; е) забезпечення функціонування і розвитку інтернет-ресурсу Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка «Макаренкіана»; є) проведення екскурсій макаренківськими місцями Полтавщини, забезпечення функціонування меморіальної аудиторії-музею А. С. Макаренка (№18, 1-й навчальний корпус створений викладачами М.В. Гриньовою і Л.В. Крамущенко), виступи перед громадськістю, у друкованих та інтернет-виданнях, на телебаченні, радіо; ж) сприяння підготовці студентів, магістрантів, аспірантів і докторантів. Одним із вагомих результатів діяльності Центра стало управління науковим інтернет-ресурсом «Макаренкіана», присвяченим життєдіяльності та творчому спадку А. С. Макаренка. Нині «Макаренкіана» утримує лідерські позиції серед аналогічних інтернет-ресурсів майже по всіх позиціях: кількості, оригінальності та різножанровості розміщених текстових матеріалів (на сьогодні їх 263 найменування); ґрунтовності і об’єктивності наукової біографії А. С. Макаренка; представленості закордонних публікацій; кількості, різноманітності, якості та оригінальності фотографій (нині їх 1977 шт.). Вперше в практиці створення подібних інтернет-ресурсів в «Макаренкіані» широко представлені унікальні, не відомі дослідникам архівні документи.