Дистанційний цикл лекцій «Бачити невидиме» для викладачів і студентів від провідних науковців

Студенти спеціальностей 102 Хімія, 014.06 Середня освіта (Хімія) першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти, а також викладачі кафедри хімії та методики викладання хімії Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка мали змогу 15 березня 2023 р. долучитися до п’ятої відкритої лекції на тему «Рідкі кристали як сенсорні та біоеквівалентні матеріали» за участі провідного наукового співробітника відділу наноструктурних матеріалів імені Ю. В. Малюкіна Інституту сцинтиляційних матеріалів, доктора фізико-математичних наук, професора Лисецького Лонгіна Миколайовича.

За словами Лонгіна Миколайовича, сучасний розвиток науки, техніки та промисловості неможливий без розроблення, виробництва та застосування широкого класу різноманітних сенсорів для вимірювання фізичних величин, визначення складу хімічних і біохімічних сполук. Для створення нових сенсорів широко досліджуються електрофізичні властивості неорганічних та органічних матеріалів із використанням останніх досягнень у технології мікро- та наноелектроніки, інтеркаляції. У цьому напрямі можна виділити широкий клас оптичних сенсорів зі структурою первинних перетворювачів «джерело світла – оптично активний матеріал – фотоприймач». Серед органічних матеріалів вирізняють рідкокристалічні матеріали – нематичні, холестеричні рідкі кристали та їхні суміші, для яких досліджено оптичні, електрооптичні, магнітооптичні ефекти. На основі цих матеріалів розроблено оптичні рідкокристалічні сенсори температури, тиску й газів. Їхні основні параметри визначаються фізичними властивостями рідкокристалічних матеріалів, а саме, величиною діелектричної анізотропії, петлі гістерезису, константами пружності та орієнтаційними ефектами.

Одним із перспективних напрямів створення сенсорних структур є модифікація рідких кристалів через інтеркалювання їх наночастинками, однак ця галузь на сьогодні мало вивчена. Для його реалізації необхідно дослідити спектральні характеристики таких рідкокристалічних структур, а також їхню зміну під впливом зовнішніх факторів.

За словами вченого, попередні дослідження показали можливість створення сенсорних структур на основі інтеркаляції рідкого кристала наночастинками оксиду заліза (ІІ) Fe2O3 та оксиду заліза (ІІІ) Fe3O4, а також внесення допованих наночастинками рідких кристалів у пористі структури на основі Al2O3. Проведення теоретичних та експериментальних досліджень у цьому напрямі дозволить цілеспрямовано модифікувати та створювати нові активні середовища для сучасних сенсорних пристроїв.

Професорсько-викладацький склад кафедри хімії та методики викладання хімії й студенти факультету природничих наук та менеджменту висловлюють вдячність доктору фізико-математичних наук, професору, провідному науковому співробітнику відділу наноструктурних матеріалів імені Ю. В. Малюкіна Інституту сцинтиляційних матеріалів Лонгіну Миколайовичу Лисецькому за актуальну й змістовну лекцію, яка викликала значний інтерес і мотивувала слухачів до подальшого професійного саморозвитку та самовдосконалення.

Інші новини: