Практична підготовка

Практика студентів Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка є невід’ємною складовою змісту стандартів освіти.

Метою практики є закріплення теоретичних знань, отриманих студентами під час навчання, набуття й удосконалення практичних навичок і вмінь за певним фахом для прийняття самостійних рішень в умовах конкретної роботи, оволодіння сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії.

Види й обсяги практик визначаються освітніми програмами підготовки фахівців, навчальними планами та графіками навчального процесу.

Програмовий зміст практики визначається стандартами освіти та освітньою програмою підготовки фахівців певного напряму, спеціальності і кваліфікаційного рівня.

Практика студентів передбачає безперервність і послідовність її проведення для одержання достатнього обсягу практичних знань та вмінь відповідно до освітніх ступенів бакалавра, спеціаліста, магістра.

Заходи, пов’язані з організацією практики, визначаються наказами ректора та розпорядженнями першого проректора.

Відповідальна за організацію практик на факультеті: КРИВОРУЧКО АЛІНА ВАЛЕРІЇВНА