Сас Наталія Миколаївна

Трудову діяльність розпочала старшою піонерською вожатою у середній школі № 26 м. Кременчука Полтавської області з 15 серпня 1981року.

У 1982 – 1986 роках навчалася і закінчила історичний факультет Полтавського педагогічного інституту імені В.Г.Короленка за спеціальністю «вчитель історії та суспільствознавства».

1986 – 1987 н. р. працювала вчителем історії середньої школи № 25 м. Кременчука Полтавської області; 1987 – 1989 рр. – на посаді секретаря комітету комсомолу Кременчуцького педагогічного училища; 1989 –1990 – на посаді секретаря, зав. відділом учнівської молоді Автозаводського РК ЛКСМ України м. Кременчука Полтавської області; 1996 – 2001 р. р. – на посаді психолога Полтавської школи – інтернат № 1 м. Полтава; 2002 – 2009 – в Полтавському інституті економіки і права : старшим викладачем (2002), завідувачем кафедри соціальної роботи (2002 – 2008); доцентом кафедри соціальна робота (2009 р.).

У Полтавському педагогічному інституті ім. В. Г.Короленка працювала асистентом кафедри педагогіки (1991–1993 р. р.; 1996 – 1997 р. р.) ; доцентом кафедри педагогічної майстерності та менеджменту (з 2009 р. – до цього часу).

Училася в аспірантурі Полтавського педагогічного інституту імені В. Г. Короленка (1993 – 1996 р. р.), докторантурі Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (2012 – 2015 р. р.).

Захистила дисертаці: 2001 року – кандидатську («Формування педагогічної взаємодії у шкільних підліткових об’єднаннях за інтересами» за спеціальністю 13.00.01. – «теорія та історія педагогіки»); 2015 року – докторську («Тенденції професійної підготовки майбутніх керівників навчальних закладів до інноваційного управління (теоретико-методологічний аспект)» за спеціальністю 13.00.04. – «теорія та методика професійної освіти»).

Є автором більше ніж 195 наукових та науково-методичних публікацій, у тому числі більш ніж 30 у закордонних виданнях (Білорусь, Єгипет, Ізраіль, Німеччина, Польща, Румунія, Росія, Чехія). Входить до складу редколегії наукового фахового видання України з педагогічних наук («Витоки педагогічної майстерності»), зарубіжного видання «International Journal of Innovative Technologiesin Social Science» (Польща).

Постійний член спеціалізованих учених рад з педагогічних наук: Д 44.053.01 (Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка); К 45.052.07 (Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського).

Здійснює керівництво аспірантами; успішно захищені кандидатська дисертація з педагогіки (Н.М. Деньга: «Розвиток професійної рефлексії викладачів математичних дисциплін у системі методичної роботи педагогічного коледжу»).

Член журі Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю 015 «Професійна освіта (за спеціалізацією)» (Кременчук, 2018; Кременчук, 2019) .

Член журі конкурсу «Розумним бути модно», який проводить міжнародна компанія «Open Media Group» за безпосередньої підтримки партнерів – закладів вищої освіти України і, зокрема, Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка (2019 р.).

Керує виконанням студентських наукових робіт, які відзначені дипломами переможців міжнародних та всеукраїнських конкурсів:

1. Диплом І ступеня, Самарська Лада, переможець у Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю 015 «Професійна освіта (за спеціалізацією)» Тема «Проблеми студентів за обміном (на прикладі студентів/школярів, які у поточному навчальному році знаходяться на навчанні за кордоном і проживають у хост-сім’ях)» (м. Кременчук, 2018).

2. Диплом Ш ступеня, Вовк Маргарита, переможець ІІ туру Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт студентів закладів вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-професійних програм «Управління інноваційною діяльністю» або «Менеджмент інноваційної діяльності» освітнього ступеня «магістр» (м. Кременчук, 2018).

3. Міжнародна студентська команда у складі Самарська Лада (Полтава), Сеіт-Алі Бекір (Польща), переможці Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю 015 «Професійна освіта (за спеціалізацією)». Тема: «Формування успішної поведінки студентів за обміном (на прикладі студентів/школярів, які у поточному навчальному році знаходяться на навчанні за кордоном і проживають у хост-сім’ях (на прикладі студентів/школярів, які у поточному навчальному році знаходяться на навчанні за кордоном і проживають у хост-сім’ях)» (м. Кременчук, 2019).

4. Міжнародна студентська команда у складі : Самарська Лада (Україна), Сеіт-Алі Бекір (Польща) нагороджена дипломом за кращі доповіді на Міжнародному форумі молодих науковців та дослідників «SCIENCE AND STUDY» (м. Київ, 2019). Нагороджена грамотою Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації (2016), грамотою Полтавського національного університету імені В.Г.Короленка (2018), грамотою Виконавчого комітету Полтавської міської ради (2019).

Сас Наталія Миколаївна

У центрі наукових інтересів теорія та методика професійної освіти, теорія і практика менеджменту, інноваційна діяльність, основи проектної діяльності. Були підготовлені до друку та опубліковані як одноосібно, так і у співавторстві такі навчально-методичні посібники: «Основи інноваційного управління навчальними закладами : навч.-метод. посіб. (Lap LAMBERT Akademic Publishing, 2018); «Процеси управління проектами : навч.- метод. посіб.» (у співавт. з М.Гриньовою) (К.; Полтава, 2012); «Управління інноваційними проектами : навч.-метод. посіб.» (у співавт. з М.Гриньовою) (Полтава, 2010).

Ініціатор та співорганізатор проведення на кафедрі педагогічної майстерності та менеджменту ПНПУ імені В.Г. Короленка науково-практичних семінарів : «Актуальні питання удосконалення системи підготовки магістрів з управління проектами» (Полтава, 2011р.), «Методика управління навчальними закладами» (Полтава, 2012р.), «Інноваційні підходи до створення навчально-методичного забезпечення спеціальності «Управління проектами» (Полтава, 2011), «Підготовка майбутніх керівників навчальних закладів до інноваційного управління» (Полтава, 2012), «Підготовка майбутніх керівників навчальних закладів до інноваційного управління. Наукова мобільність у програмі «Горизонт 2020 (дії Марії Складовської Кюрі) (Полтава, 2013). Співорганізатор проведення щорічних (з 2014 р. до цього часу) Всеукраїнських науково-практичних семінарів «Управлінська майстерність керівника навчального закладу», «Управління проектами у сфері науки, освіти, інновацій та інформатизації», «Управління інноваційною діяльністю в освіті та у виробництві».

Сас Наталія Миколаївна

1. Сас Н.М. Формування педагогічної взаємодії у шкільних об’єднаннях підлітків за інтересами : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук: спеціальність 13.00.01 – «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Н.М.Сас, Криворізький державний педагогічний університет. – 2001. – 121с.

2. Сас Н.М. Формування педагогічної взаємодії у шкільних об’єднаннях підлітків за інтересами : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук: спеціальність 13.00.01 – «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Н.М.Сас, Криворізький державний педагогічний університет. – 2001. – 20 с.

3. Сас Н.М. Тенденції професійної підготовки майбутніх керівників навчальних закладів до інноваційного управління (теоретико-методологічний аспект): дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук: спеціальність 13.00.04 – «Теорія та методика професійної освіти» /Н.М.Сас, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького.– 2015.–558с.

4. Сас Н.М. Тенденції професійної підготовки майбутніх керівників навчальних закладів до інноваційного управління (теоретико-методологічний аспект): автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук: спеціальність 13.00.04 – «Теорія та методика професійної освіти» /Н.М.Сас, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького.–2015.– 40с.

Монографії

1. Сас Н. Підготовка майбутніх керівників навчальних закладів до інноваційного управління: стан та перспективи : монографія / Наталія Сас. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2014. – 336 с.

2. Рефлексія як механізм адаптації студентів-переселенців /М.В.Гриньова, Н.М.Сас // Адаптація студентів – переселенців до університетського середовища: теоретичний і прикладний аспекти: колективна монографія /за ред. проф. М.В. Гриньової. – Київ: видавець Остап Хомко, 2017.– С.53–68.

3. Сас Н.М. Розробка процесу перманентних змін (новацій, трансформацій) у галузі управління. / Н.М.Сас // Економіко-правові засади суспільних трансформацій в умовах фінансової глобалізації (Economic and Legal Foundations of the Public Transformations in Conditions of Financial Globalization) : monograph / edited by Yu. Pasichnyk ? Yunona Publishing, New York, USA, 2018. ? P.331-338. ISBN 978-0-9988574-2-1

4. Samarska Lada, Sas Nataliia Application of problem-solving strategies under condition of participating in exchange programs // Научное окружение современного человека: экономика и торговля, менеджмент и маркетинг, туризм и рекреация, образование и педагогика, филология, языковедение и литературоведение, юридические и политические науки.) Книга 3. Часть 2: серия монографий / [авт.кол. : И.Я. Львович, Г.А. Мохоров, Ю.П. Олексин, Н.Н. Сас, Н.М. Сирота и др.]. – Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2020 – C.87 – 94.

Навчально-методичні посібники, методичні рекомендації

1. Сас Н.М. Порадник: Методичні матеріали для роботи з дітьми шкільного віку. – Полтава, 2000. – 19 с.

2. Процеси управління проектами : навч.-метод. посіб. / М. В. Гриньова, Н. М. Сас. – К.; Полтава : ПНПУ, 2012. – 196 с.

3. Управління інноваційними проектами : навч.-метод. посіб. / П. В. Ворона, М. В. Гриньова, Н. М. Сас ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ, 2010. – 111 с.

4. Сас Н. Основи інноваційного управління навчальними закладами : навч.-метод. посіб. / Н. Сас.– Lap LAMBERT Akademic Publishing, 2018. – 185 с. ISBN: 978-613-9-837192.

Статті в зарубіжних та українських виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз

1.Сас Н. М. Загальнотеоретичні підходи до розробки кластеру когнітивних компетентностей з інноваційного управління майбутніх керівників навчальних закладів / Н. М. Сас // Теоретичний та науково-методичний часопис «Вища освіта в Україні». – 2012. – № 3 (додаток 2). – Т. 2. Тематичний випуск «Європейська інтеграція вищої освіти України у контексті Болонського процесу». – С. 34–38.

2. Сас Н. М. Інноваційне управління навчальними закладами як наукова проблема / Н. М. Сас // Материалы Международной научно-практической конференции «Развитие гуманитарных наук» (Познань, 27.02.2012 ? 29.02.2012). – Познань : Wydawca: Sp.z o.o. «Diamond trading tour», 2012. – Ч. 2. – С. 73–79.

3. Сас Н. М. Обґрунтування легітимності застосування дефініції «інноваційне управління навчальними закладами» у наукових дослідженнях та у практиці управління / Н. М. Сас // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. – Додаток 1 до вип. 27, Т. ІІІ (36): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К. : Гнозис, 2012. – С. 167–175.

4.Сас Н. М. Проектування змісту підготовки майбутніх керівників навчальних закладів до інноваційного управління / Н. М. Сас // Теоретичний і науково-методичний часопис «Вища освіта України». Тематичний випуск «Європейська інтеграція вищої освіти України у контексті Болонського процесу». – Додаток 2. – № 3. – 2013. – C. 209–214.

5.Сас Н. М. Соціокультурне середовище вищого навчального закладу як фактор підготовки майбутніх керівників навчальних закладів до інноваційного управління / Н. М. Сас // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. – Додаток 1 до вип. 27, Т. VII (40): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К. : Гнозис, 2012. – С. 528–535.

6. Сас Н. М. Характеристика тенденцій у підготовці майбутніх керівників навчальних закладів до інноваційного управління в умовах магістратури «Специфічні категорії. Управління навчальним закладом» / Н. М. Сас // «Теоретичний і науково-методичний часопис «Вища освіта України». Тематичний випуск «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології». ? 2014. – № 3 (54). – С. 413–420.

7. Sas N. N. Vision component of training future leaders of educational institutions in innovative management / N. N. Sas // Science and Education a New Dimension: Pedagogy and Psychology. – 2013. – Vol. 9. – Budapest, 2013. – C. 130–137.

8. Сас Н. Н. Когнитивная составляющая компетентности в области инновационного управления будущих руководителей учебных заведений / Н. Н. Сас // Вестник Калужского университета. – 2013. – № 12. – С. 108–113.

9. Sas N. N. Values as a component of future leaders’ training for innovative management at educational institutions / N. N. Sas // Teacher education in Ukraine: historical experience and modern challenges. – Lublin : Wydawnictwo uniwersytetu Mari Curie-Sklodowskiej, 2014. – C. 171– 181.

10. Сас Н. Н. Педагогические условия и средства подготовки к инновационной составляющей профессиональной деятельности в вузе / Н. Н. Сас // Материалы ІІ Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы развития вертикальной интеграции системы образования, науки и бизнеса: экономические, правовые и социальные аспекты» (Воронеж, 2014). – Воронеж : ВЦНТИ, 2014. – С. 51–70.

11. Сас Н. Н. Разработка оценочных средств подготовки будущих руководителей учебных заведений к инновационному управлению / Н. Н. Сас // Сборник материалов ІI Международного образовательного форума «Алтай – Азия 2014: Евразийское образовательное пространство – новые вызовы и лучшие практики» (25-26 сентября 2014, Барнаул). – Барнаул : изд-дво Алтайского государственного университета, 2014. – С. 42–51.

12. Сас Н. Н. Ценности как составляющая подготовки будущих руководителей учебных заведений к инновационному управлению / Н. Н. Сас // Вестник Калужского университета. – 2014. – № 1–2. – С. 71–78.

13. Сас Н. Н. Процесс инновационного управления учебным заведением: понятие, содержание, этапы / Н.Н.Сас // Муниципальное образование: инновации и эксперимент. Журнал для администрации управлений образования и руководителей образовательных учреждений.– 2015.– №3. – С.28 – 32. I S S N 2 3 0 6 - 8 3 2 9

14. Сас Н. Н. Обеспечение взаимосвязи основ теории, стандартов профессиональной деятельности, методического сопровождения и результатов обучения инновационному управлению на основе компетентностного похода и модульной организации процесса обучения/ Н.Н.Сас // «Синергия» Электронный научно-практический журнал АНОО ВПО «Воронежский экономико-правовой институт».– 2015. – №1. – Воронеж, 2015.– С.8–21.

15. Sas N. Characteristics of the tendencies in future leaders’ training for innovative management at educational institutions (ma course in the field of “Specific categories. Management of educational institution”) / Natalia Sas // Scientific interdisciplinary journal «International journal of innovative technologies in Social Science». – № 1(1) March 2016. – P. 28 – 44. ISSN 2412-8368

16. Сас Наталия Николаевна Инновационные управленческие решения и стратегии их реализации Н.Н.Сас // Муниципальное образование: инновации и эксперимент. Журнал для администрации управлений образования и руководителей образовательных учреждений. – 2016. – № 1. – С.68–74. I S S N 2 3 0 6 - 8 3 2 9.

17. Сас Н.Н. Изучение педагогического опыта подготовки к инновационному управлению магистров специальности «Специфические категории. Управление учебным заведением»/ Н.Н.Сас // Инновационные технологии в машиностроении, образовании и экономике. – 2016. – № 2.– С. 7 – 22.

18. Сас Н.М., Деньга Н.М., Матюха Ю.О. Проблема навчання внутрішньо переміщених осіб у контексті питань «навчання протягом життя» та освітньої мобільності. / Н. М. Сас, Н.М. Деньга, Ю.О. Матюха // Збірник наукових праць «Імідж сучасного педагога», м. Полтава, 2016.– №2. – С. 3–7.

19. Сас Н.М. Професійна рефлексія викладача ВНЗ: поняття, функції, засоби діагностики та розвитку Н. М. Сас // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць ПНПУ ім. В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2016. – Вип. 18. – С. 314–319. http://dspace.pnpu.edu.ua/ handle/123456789/7733.

20. Н.Н.Сас Построение модели профессиональной подготовки будущих руководителей учебных заведений к инновационному управлению / Natalia Sas // Scientific interdisciplinary journal «International journal of innovative technologies in Social Science». – № 4, 2017. – P.17– 28.

21. Сас Н.М. Індивідуальний освітній маршрут як форма педагогічного супроводу студентів- внутрішньо переміщених осіб у нових умовах життя та навчання.// Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць ПНПУ ім. В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2017. – Вип. 20. – С. 229 –234.

22. Сас Н.М.Тенденції до змін сучасної системи професійної освіти // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КрНУ ім. М. Остроградського, 2018.– Вип. №2 (109) Педагогічні науки. – Частина 2.– С.114 -121. ISSN 1995–0519 e-ISSN 2072–8263.

23. Сас Н.М. Окреслення проблемного поля дослідження долаючої поведінки студентів, які навчаються за кордоном/ Л. О. Самарська, Н.М.Сас // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць ПНПУ ім. В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2018. – Вип. 22. – С. 197 – 201

24. Марина Гриньова, Наталія Сас Загальнотеоретичні підходи до побудови моделі підготовки майбутніх вчителів – студентів педагогічних спеціальностей до професійної діяльності в умовах нової української школи (НУШ) // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць ПНПУ ім. В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 20198. – Вип. 24. – С. 61– 66.

25. Sas Nataliia Mykolayivna, Samarska Lada Oleksandrivna Formation of new identities in the personality of a young person of the postmodern age (on the example of an exchange student) // Public management : collection. – № 1 (21). – January 2020. – Kyiv : PJSC “HEI “IAPM”, 2020. – P. 264 – 277. ISSN 2617-2224 (Online) DOI: https://doi.org/10.32689/2617-2224-2020-1(21)

Всі публікації