Пивовар Ніна Михайлівна

Закінчила у 1975 році з відзнакою Полтавський державний педагогічний інститут імені В.Г. Короленка, вчитель біології та хімії. За розподілом з вересня 1975 року працювала вчителем біології, хімії та сільськогосподарської праці Зінцівської середньої школи Полтавського району Полтавської області.

Організатор та керівник шкільного лісництва. Неодноразово учні Зінцівської школи займали призові місця на обласних та республіканських олімпіадах з біології. Нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти Української РСР, як носій передового педагогічного досвіду з проблем активізації навчальної діяльності учнів на уроках біології.

У 1983 році прийняла пропозицію для заміщення вакантної посади старшого викладача експериментальної кафедри педагогічної майстерності та була зарахована в штат інституту як обрана за конкурсом.

З 1994 переведена на посаду доцента, а в 1995 році присвоєне вчене звання доцента кафедри педагогічної майстерності.

Нагороди, відзнаки, почесні звання:

Почесна грамота Міністерства освіти Української РСР, 1983;

Грамота АПН УКРАЇНИ, 2019;

Диплом про присудження премії за успіхи у перебудові змісту навчально-виховного процесу від Держкомітету СРСР з народної освіти, 1989;

Почесна грамота від Президії Федерації профспілок України, 2009, 2012;

Почесна грамота Полтавської обласної державної адміністрації 2008, 2014, 2016; 2019;

Почесна грамота міського голови 2009, 2015.

Стажувалась в Інституті підвищення кваліфікації викладачів педагогічних дисциплін університетів і педагогічних вузів при Академії педагогічних наук СССР, м. Москва (1985р.), Науково-дослідному інституті педагогіки, м. Київ (1988-1990р.), Європейському університет, м. Київ (2004р.), Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», кафедра менеджменту, м. Полтава (2016р.).

Пивовар Ніна Михайлівна

Сфера наукових інтересів: профорієнтація на педагогічну професію, формування педагогічної майстерності вчителя, підготовка управлінських кадрів для освітніх закладів.

Приймала участь у написанні підручників та навчальних посібників:

- Основы педагогического мастерства / Под ред. И.А. Зязюна. – М. : Просвещение, 1989 (у співавторстві);

- Педагогічна майстерність: Хрестоматія : Навч. посіб. (Упорядники: І.А. Зязюн та ін.) ; за ред. І.А. Зязюна. – К. : СПД Богданова А.М., 2008. – 462 с. (у співавторстві);

- Методичні рекомендації до практичних та лабораторних занять з основ педагогічної майстерності. Видання четверте, доповнене [за ред. проф. М.В. Гриньової] / ПНПУ ім.. В.Г. Короленка. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2009. – 64 с. (з Штепою О.Г., Сорокіною Г.Ю.). Перевидано у 2011, 2012 р.

- Проектна організація навчального процесу. Навчально-методичний посібник. – Полтава, 2011. – 77 с. (з Гриньовою М.В., Хілінською Т.В.);

- Педагогічні технології: теорія та практика : [Навчально-методичний посібник] / За ред. проф. М.В. Гриньової. – Полт. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2012. – 230 с. та інші.

Викладає такі дисципліни: педагогічна майстерність; методика прийняття управлінських рішень; прийняття рішень в управлінні проектами; технології менеджменту в освіті, етичні основи професійної діяльності.

Пивовар Ніна Михайлівна

- Результати експериментального дослідження стану статевого виховання студентської молоді / Витоки педагогічної майстерності. Збірник наук. праць. Випуск 5. – Полтава, 2008. – С.260–269.

- Достояние прошлого – в практику современности. – Витоки педагогічної майстерності. Збірник наукових праць. – Випуск 6. – Полтава, 2009. – С.23–27.

- Инновационные образовательные идеи Ф.Т. Моргуна / Н.М. Пивовар // Инновационные процессы развития образования: опыт и перспективы (электронный ресурс) : Всерос. науч.-практ. конф. (с международным участием) (Сыктывкар, 1 декабря 2016 г.): сборник материалов: текстовое научное электронное издание на компакт-диске / отв. ред. П.В. Васильев; Федер. гос. бюдж. образоват. учреждение высш. образования «Сыктывкарский гос. ун-т им. Питирима Сорокина», 2016. – С.99–104. (ISBN 978-5-87 661-466-7)

- Система підготовки учнів середньої школи до вибору вчительської професії у контексті взаємодії ВНЗ та школи / Н.М. Пивовар : мат-ли Міжнарод. наук.-практ. конф. «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі. ХХІV Каришинські читання» (Полтава, 18-19 травня 2017 р.) / за заг. ред. проф. М.В. Гриньової. – Полтава, 2017. – С. 224–228.

- Нейтралізація конфліктогенних чинників у процесі соціальної адаптації студентів / Пивовар Н. М., Жданова- НедількоО.Г. Імідж сучасного педагога. - 2016. - №9 (168).- С.53-56. ISSN 2221-6316.

- Формування професійного ідеалу в системі допрофесійної підготовки вчителя (з досвіду роботи) / Н. М. Пивовар // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. праць Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2017. – Випуск 19. – С. 258–263.

- Система факультативної підготовки учнів середньої школи до вибору вчительської професії / Н.М. Пивовар // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. праць Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. – Полтава, 2018. – Випуск 22. – С. 180-184.

- Маловідомий охтирець Макаренко Михайло Гордієнко – послідовник А. Макаренка та М. Довгополюка / Є. В. Криницька, Пивовар Н. М. : мат-ли ХVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Технології професійного розвитку педагога: спадщина А. С. Макаренка і пріоритети української освіти» та Всеукраїнських науково-практичних семінарів «Управлінська майстерність керівника навчального закладу», «Управління проектами у сфері науки, освіти, інновацій та інформатизації», «Управління інноваційною діяльністю в освіті та у виробництві» (м. Полтава, 13-14 березня 2019 р.) / За ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава, 2019. – С. 84–88.

- Діагностичні можливості професійного ідеалу в системі допрофесійної підготовки вчителя Нової української школи// Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. праць Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. – Полтава, 2019. – Випуск 23. – С. 161-166.

-Педагогічний спадок Михайла Гордієнка у контексті сучасного педагогічного пошуку / Пивовар Н.М., Олена Кривонос // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. праць Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. – Полтава, 2019. – Випуск 24. – С. 126-129.