Стрижак Світлана Володимирівна

Полтавський державний педагогічний інститут ім. В.Г. Короленка, спеціальність: хімія і біологія, кваліфікація: учитель хімії і біології, 1997.

Тема дисертації: «Науково-методичні основи професійної підготовки майбутніх учителів природничих дисциплін». Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

1997 рік – вчитель хімії та біології у Полтавській середній школі № 14. З 1997 року й по теперішній час працює у Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка на посадах асистента, старшого викладача та доцента кафедри хімії та методики викладання хімії.

Організаційна робота:
1. Куратор академічних груп.
2. Член ученої ради природничого факультету.
3. Член журі ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» в номінації «Хімія».
4. Член журі ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії.
5. Член оргкомітету ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії серед студентів класичних та педагогічних університетів.
6. Член оргкомітету семінарів та конференцій.

Нагороди, почесні звання:
- Грамота Полтавської обласної держадміністрації.
- Подяка Міністерства освіти і науки України (2019 р.).
- Грамота Полтавської обласної ради (2019 р.).

Стрижак Світлана Володимирівна

Коло наукових інтересів:
Шляхи підвищення ефективності підготовки майбутнього вчителя хімії у вищих педагогічних навчальних закладах.

Участь у роботі над науковою темою кафедри: «Шляхи підвищення ефективності навчально-виховного процесу з хімії у вищій та загальноосвітній школі» (№ держ. реєстрації 0116U002586).

Керівництво аспірантом (Ткач Олена Володимирівна).Керівництво науково-дослідною роботою студентів: Керівництво курсовими роботами, магістерськими дослідженнями та проблемною групою студентів.

Навчально-методична робота, дисципліни:
- Методи аналізу об’єктів довкілля.
- Біологічна хімія.
- Аналітична хімія.
- Хіміко-аналітичний контроль.

Стрижак Світлана Володимирівна

1. Опорна школа: шляхи становлення : монографія / [М. І. Степаненко, Н. І. Шиян, О. Ю. Ільченко, С. В. Стрижак, О. О. Буйдіна] ; за ред. М. І. Степаненка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2017. – 140 с.

2. Шиян Н.І., Стрижак С.В. Поглиблення обраного профілю навчання у позаурочній діяльності загальноосвітньої школи сільської місцевості / Н.І. Шиян, С.В. Стрижак // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота». – 2018. – Випуск 1 (42). – С. 276 – 280.

3. Хімія: довідник для абітурієнтів та школярів загальноосвітніх навчальних закладів : навч.-мет. посіб. / [Шиян Н.І., Джурка Г.Ф., Магда В.І., Гаркович О.Л., Стрижак С.В. та ін.]. – К. : Літера ЛТД, 2018. – 464 с.

4. Стрижак С.В. Структура науково-методичної готовності майбутніх учителів хімії / С.В. Стрижак // Науковий вісник Національного еколого-натуралістичного центру. - Випуск 2. - Серія: Педагогічні науки. Серія: Психологічні науки. Серія: Навколишнє середовище та його захист. Серія: Біологічні науки. Серія: Сільськогосподарські науки - 2016.- № 2 – К.: “НЕНЦ”, С. 80 – 92.

5. Стрижак С.В. Використання проектної технології навчання хімії у вищих педагогічних навчальних закладах / С. В. Стрижак // Якість та безпека товарів народного споживання : зб. матер. міжнар. наук.-практ. конф. (7 грудня 2016 р.) – Полтава : ПУЕТ,, 2017. – С. 165–168.

6. Стрижак С. В. Готовність майбутніх учителів хімії до організації наукової роботи школярів / С. В. Стрижак // Хімія, екологія та освіта : зб. наук. праць ІІ Міжнарод. науково-практич. інтернет-конференції, м. Полтава, 15–16 травня 2018 р. – С. 155 – 159.

7. Стрижак С. В. Адаптація студентів першого курсу до навчальної діяльності у вищому педагогічному навчальному закладі / С. В. Стрижак // ХІ Менделєєвські читання : зб. наук. праць регіон. наук.-практ. конф., м. Полтава, 27 лютого 2018 р. – Полтава : ПП Шевченко Р. Р., 2018. – С. 200 – 202.

8. Стрижак С.В. Дослідницька діяльність майбутніх учителів хімії при вивченні курсу «Аналітична хімія» у закладах вищої педагогічної освіти у старшій школі / С.В. Стрижак // ХІІ Менделєєвські читання : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. : м. Полтава, 27 – 28 лютого 2019 р. : – Полтава : Сімон, 2019. – С. 186 – 189.

9. Стрижак С.В. Науково-методична готовність майбутніх учителів хімії / С.В. Стрижак // Хімія, агрохімія, екологія та освіта : зб. матер. міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Полтава, 14-15 травня 2019 р. : – Полтава, 2019. – С. 128–132.

10. Стрижак С.В., Стрижак Д.О. Сорбція йонів металів розчинами хітозану // С.В.Стрижак, Д.О.Стрижак Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів : матер. між нар. наук.-практ. інтернет-конф. м. Полтава, 4–5 квітня 2019 р. : – Полтава : ПУЕТ, 2019. – С. 243–246.