Шинкаренко Валентин Іванович

Полтавський державний педагогічний інститут ім. В.Г. Короленка, спеціальність: біологія і хімія, кваліфікація: учитель біології і хімії середньої школи, 1979.

Тема дисертації: «Полярографія і реакційна здатність 2-бензиліденаценафтенона і його похідних». Спеціальність: 02.00.03 – органічна хімія.

Закінчивши педагогічний інститут В.І. Шинкаренко отримав диплом учителя біології та хімії. З вересня 1979 року по травень 1980 року працював на кафедрі хімії Полтавського педагогічного інституту старшим лаборантом. Після військової служби з січня 1982 року Валентин Іванович працював асистентом кафедри хімії, на якій і відбулося становлення його як викладача. З 1991 р. і по нинішній час працює доцентом кафедри хімії та методики викладання хімії Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.

Організаційна робота:
1. Член вченої ради природничого факультету.
2. Член оргкомітету студентських та учнівських олімпіад з хімії.
3. Член оргкомітету регіональних семінарів та конференцій.
4. Куратор академічної групи.

Нагороди, почесні звання:
- Почесна грамота Міністерства освіти України.
- Грамота національної академії педагогічних наук України (2019 р.).

Шинкаренко Валентин Іванович

Коло наукових інтересів:
Електрохімія органічних сполук.

Участь у роботі над науковою темою кафедри: «Шляхи підвищення ефективності навчально-виховного процесу з хімії у вищій та загальноосвітній школі» (№ держ. реєстрації 0116U002586).

Керівництво науково-дослідною роботою студентів: Керівництво курсовими роботами, магістерськими дослідженнями та проблемною групою студентів.

Навчально-методична робота, дисципліни:
- Неорганічна хімія.
- Будова речовини.
- Актуальні питання хімії.
- Будова речовини і теорія хімічних перетворень.
- Фізична і колоїдна хімія.

Шинкаренко Валентин Іванович

1. Хімія: довідник для абітурієнтів та школярів загальноосвітніх навчальних закладів : навч.-мет. посіб. / [Шиян Н.І., Джурка Г.Ф., Магда В.І., Гаркович О.Л., Стрижак С.В. та ін.]. – К. : Літера ЛТД, 2018. – 464 с.

2. Шинкаренко В.І. Лабораторний практикум «Загальна хімія» : навч- метод. посіб. / В.І. Шинкаренко. Полтава, 2015. – 104 с.

3. Шинкаренко В.І. Лабораторний практикум «Неорганічна хімія» : навч-метод. посіб. / В.І. Шинкаренко. Полтава, 2016. – 115 с.

4. Шинкаренко В.І. Лабораторний практикум «Фізична та колоїдна хімія» : навч-метод. посіб. / В.І. Шинкаренко. Полтава, 2017. – 57 с.

5. Shynkarenko V.I. MOOC: Implications for Universities // V.I. Shynkarenko, A.V. Kornyliuk// Стаття у колективній монографії “ISSUES OF UPBRINGING AND TEACHING IN THE CONTEXT OF MODERN CONDITIONS OF OBJECTIVE COMPLICATION OF THE PERSON’S SOCIAL ADAPTATION PROCESSES” [Електронний ресурс] Режим доступу: http://gisap.eu/node/119423.

6. Шинкаренко В.І. Трифлуорометильні аналоги толуїлендиізоціанату / Петрук О. М., Бездудний А. В., Онисько П. П., Шинкаренко В. І., Магда В. І., Самусенко Ю. В. // Матеріали XXIV української конференції з органічної хімії, Полтава 19-23 вересня 2016 р. с. 156.

7. Шинкаренко В. І. Використання масових відкритих онлайн курсів у викладанні хімії / Шинкаренко В. І. // Актуальні питання підготовки майбутнього вчителя хімії: теорія і практика: збірник наукових праць. – Випуск 4. – Вінниця: ТОВ “Нілан-ЛТД”, 2018. – С. 24 – 25.

8. Бездудний А.В., Шинкаренко В.І. Дослідження спектрів ЯМР Н N-алкільованих нафтальімідів з замісниками в ароматичному ядрі / А.В. Бездудний, В.І. Шинкаренко // Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі : ХХVI Каришинські читання : міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 30 – 31 травня 2019 р. : зб. наук. праць – Полтава : Астрая, 2019. – С.75 – 76.

9. Шинкаренко В.І Сучасні підходи до моделі моніторингу рівня якості знань студентів. / Шинкаренко В.І.// ХІI Менделєєвські читання : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 30 – 31 травня 2019 р. наук.-практ. конф., м. Полтава, 27 – 28 лютого 2019 р. – Полтава :Сімон, 2019.– С. 206 – 207.

10. Шинкаренко В. І. Взаємодія онлайн та університетської освіти / Шинкаренко В.І // Соціально-гуманітарні дослідження та інноваційна освітня діяльність зб. матеріалів міжнарод. наукової конференції «Екологія та освіта», м. Дніпро, 24–25 травня 2019 р. – С. 393 – 395.