Трудова діяльність

У 2000 році закінчив Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти, хімія і біологія» та здобув кваліфікацію вчителя хімії, біології, основ екології та безпеки життєдіяльності.

У 2001 році закінчив магістратуру Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти біологія» та здобув кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача біології.

Кандидат біологічних наук з 2007 року. Дисертацію з теми «Фізіологічне обґрунтування та удосконалення внутрішньоматкового осіменіння свиней» захистив 18 жовтня 2006 року в спеціалізованій ученій раді К 44.351.01 при Інституті свинарства імені О.В. Квасницького УААН зі спеціальності 03.00.13 – фізіологія людини і тварин.

Доктор біологічних наук з 2015 року. Дисертацію з теми «Моторна функція шлунково-кишкового тракту в умовах тривалої гіпоацидності шлункового соку та її корекція» захистив 12 травня 2015 року в спеціалізованій ученій раді Д 26.001.38 в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка зі спеціальності 03.00.13 – фізіологія людини і тварин. Учене звання професора кафедри біології та основ здоров’я людини присвоєно в 2019 році.

Наукова робота, участь у науково-дослідній роботі.

Має 9 патентів на винахід (корисну модель).

Опубліковано навчальний посібник для ВНЗ з грифом вченої ради університету: «Оздоровче харчування при деяких захворюваннях шлунково-кишкового тракту».

Публікації у збірниках матеріалів конференцій та доповіді на міжнародних конференціях.

Працює у складі трьох редакційних колегій фахових біологічних видань, одне з яких входить до науковометричної бази даних Web of Science: «Світ медицини та біології»; «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка». Серія: Біологія та серія: Проблеми регуляції фізіологічних функцій»; Головний редактор журналу «Біологія та екологія».

Взяв участь у науковому стажуванні: Січень 2019 р. - наукове стажування для освітян, методичного та адміністративного персоналу українських закладів вищої освіти у рамках програми «Система освіти + інклюзивне навчання» - вивчення системи освіти, культурних та освітніх цілей у відповідності до принципів безперервного навчання та інтернаціоналізації освіти. (Західно-Фінляндський Коледж, м. Гуйттінен). Стажування організовано Інститутом Міжнародної академічної та наукової співпраці (IIASC) з метою підвищення кваліфікації освітян і поглиблення співпраці в академічній й науковій сфері між Україною та Фінляндією.

Має 7 статей у наукометричних виданнях баз даних Scopus та Web of Science.

Керівник кафедральної теми: «Роль TRPV-4 рецепторів у регуляції функцій травного тракту» (реєстраційний номер УкрІНТЕІ 0118U004306).

Керує підготовкою пошукачів та аспірантів на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 03.00.13. – «Фізіологія людини і тварин».

Опонує дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 03.00.13 – фізіологія людини і тварин.

Приймає участь у виконанні науково-технічних програм та у роботі науково-методичних та технічних рад.

Член науково-методичної ради природничого факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка.

Коло наукових інтересів:

Наукові інтереси Пилипенка С.В. пов’язані з дослідженням запальних процесів в шлунково-кишковому тракті за умов гіпоацидності шлункового соку; дисбіозними станами в ШКТ; впливом харчових добавок на функції ШКТ.

Останні публікації

Kovalenko, V. F., Pilipenko, S.V., Shostya, A. M., Hetya, A. A., Usenko, S. 0. Intrauterine artificial insemination in pigs. Reproduction in domestic animals. - TOM: 42 Приложение: 2 Опубликовано: SEP 2007 - С 95-95. (Web of Science).

Пилипенко С.В., Компанець І.В., Короткий О.Г., Нікольська В.В., Остапченко Л.І. Продукція інтерферону лімфоцитами селезінки й тимусу щурів за умов тривалої гіпоацидності. Фізіологічний журнал. – 2013. – Т. 59, № 1. – С. 84-88. SCOPUS. Пилипенко С.В., Компанець І.В., Короткий О.Г., Карповець Т.П. Титр інтерферону та активність 2?,5?-олігоаденілат-синтетази в лімфоцитах тимусу щурів при омепразолвикликаній гіпергастринемії. Биополимеры и клетка. - 2013 – Т. 29, № 1. – С. 64-69. SCOPUS.

Pilipenko S., Kompanets I., Korotkiy A., Karpovets T., Ostapchenko L. The interferon production and 2?,5?-oligoadenylate-synthetase activity in rat spleen lymphocytes at hypoacidity evoked by omeprazole injection and at administration of multiprobiotic “Symbiter®”. Current Issues in Pharmacy and Medical Sciences (Formerly Annales Universitatis Mariae CurieSklodovska, Sectio DDD, Pharmacia). – 2013. – Vol. 26, N 4. – P. 398-400. SCOPUS.

Пилипенко С.В., Цейслер Ю.В., Шелюк О.В., Собко В.М., Нурищенко Н.Е. Моторика толстой кишки в условиях длительного введения омепразола и ее коррекция мультипробиотиком. Российский биофармацевтический журнал. – 2014. – Т. 6, № 2. – С. 37-40. SCOPUS.

Т.В. Берегова, Ю.О. Савченко, Ю.В. Цейслер, О.В. Шелюк, Н.Є. Нурищенко, С.В. Пилипенко. Моторна функція травного тракту у щурів в умовах тривалої блокади H+-Kатфази та її корекція пробіотиком. XIX-й з’їзд Українського фізіологічного товариства ім. П.Г.Костюка з міжнародною участю, присвяченого 90-річчю від дня народження академіка П.Г.Костюка (24-26 травня 2015, Львів): Фізіологічний журнал. – 2015. – Том 60, №3. - 122- 123. (Indexed and Abstracted in: SCOPUS:SJR=0.114, PubMed).

Пилипенко С.В., Коваль А.А., Макарчук В.В. Impact of multiprobiotics on the content of TBA-reactive substances in the blood serum and mucous membranes of the stomach and colon in rats with long-term gastric hypochlorhydria. Світ медицини та біології. - 2018. - №3 (65). – С 218-222. (Web of Science).

Pylypenko S.V., Koval A.A., Korinchak L.M., Beregova T.V. Colon Motility in The Rats After Long-Term Treatment of Omeprazole and Pantoprazole. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. — September–October — 2018 — RJPBCS — 9(5) — Page No. 1883-1888. (Web of Science).