Новописьменний Сергій Анатолійович

У 2000 закінчив Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка за спеціальністю "Педагогіка і методика середньої освіти, біологія і валеологія"

З 2000 – лаборант кафедри біології та основ здоров’я людини Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка

З 2007 – асистент кафедри біології та основ здоров’я людини Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка

З 2012-2015 – відповідальний секретар приймальної комісії Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка

Кандидат педагогічних наук з 2016 року. Дисертацію з теми: «Формування базових компетентностей майбутніх учителів з основ здоров’я у процесі вивчення професійно орієнтованих дисциплін» захистив 10 березня 2016 року в спеціалізованій вченій раді К 23.053.02 у Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

У 2018 закінчив Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка за спеціальністю «Середня освіта (Фізична культура)»

З 2009 – заступник декана природничого факультету з виховної роботи Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка

Новописьменний Сергій Анатолійович

Наукові інтереси Новописьменного С.А. пов’язані з формуванням базових компетентностей майбутніх учителів з основ здоров’я у процесі вивчення професійно орієнтованих дисциплін.

Дисципліни:
Загальна теорія спорту для всіх;
Інноваційні технології навчання основ здоров'я людини;
Методика навчання основ здоров'я, валеології та основ медичних знань;
Основи здорового способу життя;
Теорія і технологія оздоровчо-рекреаційної рухової активності;
Технології створення здоров'язбережувального середовища у вищій школі.

Монографія: Новописьменний С.А. Здоров’язбережувальні технології в освітньому середовищі: колективна монографія / за заг. ред. Л. М. Рибалко. Тернопіль: Осалца В.М., 2019. 400с.

Новописьменний Сергій Анатолійович

Публікації в журналах і збірниках наукових праць ДАК та міжнародних виданнях

1. Новописьменний С.А. Професійні уміння майбутніх учителів з основ здоров’я / С.А. Новописьменний // Витоки педагогічної майстерності: збірник наукових праць / Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2015. Випуск 15. – С. 213 – 218 (Серія «Педагогічні науки»).

2. Новописьменний С.А. Формування базових компетентностей майбутніх вчителів основ здоров’я / С.А. Новописьменний // Вісник Черкаського університету: Серія педагогічні науки. Вип. №6 (339). – Черкаси, 2015. – С. 53-60.

3. Новописьменний С.А. Навчально-методичне забезпечення для підготовки майбутніх учителів з основ здоров’я у сучасних умовах / С.А. Новописьменний // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Серія 16. Творча особистість вчителя: проблеми теорії а практики. - Вип. 25 (35). - К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2015. - С. 109-114

4. Новописьменний С.А. Тренінг-практикум: «Формування здорового способу життя як запорука розвитку нації» / С.А. Новописьменний // Наукові записки / Рд. кол.: В.В. Радул, В.А. Кушнір та ін.. – Випуск 140. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – С. 99-104.

5. Новописьменний С. А. Характеристика педагогічних умов формування базових компетентностей майбутніх учителів з основ здоров’я // С. А. Новописьменний // Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи: зб. наук. праць. / Гол. ред. В.М. Мадзігон та ін. – К.: Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2015. – Вип. 1 (14). – С. 84–89.

Публікації в збірниках наукових праць і матеріалів конференцій:

1. Новописьменний С. А. Інноваційні підходи до створення здоров’язбережувального середовища в освітніх закладах / С. А. Новописьменний // Формування здоров’язбережувальних компетентностей сучасної молоді: реалії та перспективи : збірних наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої Всесвітньому Дню охорони праці (Полтава, 27-28 квітня 2017 року) / упоряд., і ред.: В.П. Титаренко, А.М. Хлопов. – Полтава : ПНПУ, 2017. – С. 16-18.

2. Новописьменний С. А. Генетично модифіковані організми: реалії і перспективи / С. А. Новописьменний // Матеріали Міжнародної науковопрактичної конференції «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі» (XXIV КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ), (м. Полтава, 18-19 травня 2017 р.) / За заг. ред. проф. Гриньової М.В. – Полтава, 2017. – С. 203- 206.

3. Новописьменний С.А. Негативний вплив на здоров’я людини антропічних порушень біосфери / С. А. Новописьменний // Проблеми відтворення та біорізноманіття України. Матеріали Всеукраїнської науково- практичної конференції / За загальною редакцією проф. М.В. Гриньової. – Полтава: Астрая, 2017. – С. 96-98.

4. Новописьменний С. А. Формування здорового способу життя студентів природничого факультету ПНПУ імені В. Г. Короленка / С. А. Новописьменний // Технології здоров’язбереження в загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України: проблеми та перспективи : матеріали VI Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції / за аг. ред. О.О. Момот, Ю.В. Зайцевої та ін. (26-27 жовтня 2017 р., м. Полтава) – Полтава : Видавець Шевченко Р.В., 2017. – С. 54-60.

5. Новописьменний С. А. Вплив емоцій на здоров’я і життєдіяльність людини / С. А. Новописьменний // ЕТНОДИЗАЙН: ПОШУКИ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО СТИЛЮ /ПОЛТАВА - ПЕТРИКІВКА/ ПРОГРАМА IV МІЖНАРОДНОГО КОНГРЕСУ (4-8 жовтня 2017 р.) упоряд., і ред.: В. П. Титаренко – Полтава : ПНПУ, 2017. – С. 166-168.

6. Новописьменний С. А. Вплив географічних та кліматичних умов на здоров’я населення України / С. А. Новописьменний // Біорізноманіття: теорія, практика та методичні аспекти вивчення у загальноосвітній та вищій школі (присвячена 80-річчю з дня заснування кафедри ботаніки, екології та методики навчання біології Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка) (2-3 листопада 2017 р., м. Полтава) 6 матеріали Всеукр. наук.-прак. конф. – Полтава : ФОП Гаража М.Ф., 2017. – С. 185-188.

7. Новописьменний С. А. Здоров’язбережувальна компетентність школяра та шляхи її формування / С. А. Новописьменний // Науковий журнал «Молодий вчений» №2.2 (54.2) лютий 2018р. – С. 27-31.

8. Новописьменний С. А. Вплив загазованості атмосферного повітря на стан здоров’я людини / С. А. Новописьменний // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі» (XXV КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ), (м. Полтава, 29-30 травня 2018 р.) / За заг. ред. проф. Гриньової М.В. – Полтава, 2018. – С. 226-228.

9. Новописьменний С. А. Стрес і його вплив на здоров’я людини / С. А. Новописьменний // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі» (XXV КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ), (м. Полтава, 29-30 травня 2018 р.) / За заг. ред. проф. Гриньової М.В. – Полтава, 2018. – С. 223-226.

10. Новописьменний С. А. Концепція формування здорового способу життя молоді засобами фізичної культури / С. А. Новописьменний // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Біологічні, медичні та науково-педагогічні аспекти здоров’я людини», (м. Полтава, 4-5 жовтня 2018 р.) / За заг. ред. проф. Пилипенка С.В. – Полтава, 2018. – С. 165-169.