Куленко Олена Анатоліївна

Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, спеціальність: Педагогіка і методика середньої освіти. Хімія кваліфікація: магістр педагогічної освіти, викладач хімії, 2003.

Тема дисертації: «Підготовка майбутніх учителів хімії до проведення шкільного хімічного експерименту напівмікрометодом». Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. У січні 2007 року, пройшовши конкурсний відбір, О.А. Куленко була прийнята на посаду асистента кафедри хімії та методики викладання хімії Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. З 2012 року – старший викладач кафедри хімії та методики викладання хімії Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.

На базі Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка у 2005 р. здобула кваліфікацію спеціаліста, учителя хімії та біології, у 2006 р. – кваліфікацію магістра за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Викладач хімії». З листопада 2007 року по жовтень 2010 року навчалася в аспірантурі ПНПУ імені В. Г. Короленка за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (хімія). У 2015 році в Інституті вищої освіти НАПН України захистила кандидатську дисертацію на тему «Підготовка майбутнього вчителя хімії до оцінювання навчальних досягнень учнів». Науковий керівник Н. І. Шиян – доктор педагогічних наук, професор. Із вересня 2016 року працює на посаді старшого викладача кафедри хімії та методики викладання хімії Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка.

Організаційна робота:
1. Член оргкомітету студентських та учнівських олімпіад з хімії.
2. Член оргкомітету семінарів та конференцій.
3. Куратор академічної групи.

Нагороди, почесні звання:
- Грамота Полтавської обласної державної адміністрації департаменту освіти і науки (2019 р.)..

Куленко Олена Анатоліївна

Коло наукових інтересів:
Шкільний хімічний експеримент та напівмікрометод на лабораторних заняттях з хімії.

Участь у роботі над науковою темою кафедри: «Шляхи підвищення ефективності навчально-виховного процесу з хімії у вищій та загальноосвітній школі» (№ держ. реєстрації 0116U002586).

Керівництво науково-дослідною роботою студентів: Керівництво курсовими роботами, магістерськими дослідженнями та проблемною групою студентів.

Навчально-методична робота, дисципліни:
1. Неорганічна хімія.
2. Фізична і колоїдна хімія.
3. Органічна хімія.
4. Хімія.

Куленко Олена Анатоліївна

1. Хімія : довідник для абітурієнтів та учнів загальноосвітніх навчальних закладів : навч.-метод. посіб. / М.В. Гриньова, Н.І. Шиян, О.А. Куленко та ін.– К : Літера ЛТД, 2018. – 464 с.

2. Куленко О.А. Шкільний хімічний експеримент в умовах профілізації загальноосвітньої школи / О. А. Куленко // Молодий вчений. – 2015. – №2 (17). C. 274 – 279.

3. Куленко О.А. Професійна компетентність майбутніх учителів хімії в системі профільного навчання / О.А. Куленко // Науковий вісник Національного еколого-натуралістичного центру. – Випуск 2. – Серія: Педагогічні науки. Серія: Психологічні науки. Серія: Навколишнє середовище та його захист. Серія: Біологічні науки. Серія: Сільськогосподарські науки – 2016.- № 1 – К.: “НЕНЦ”, C. 68 – 79.

4. Куленко О. А. Практична направленість викладання хімії в умовах профільної школи / О. А. Куленко // Міжнарод. науково-практич. інтернет-конф. “Хімічна та екологічна освіта : стан і перспективи розвитку” присвячена 105-річчю Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського 30 листопада 2017 р., м. Вінниця 30 листопада 2017 р. – Вінниця : Видавництво ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. – С. 35 – 38.

5. Куленко О. А. Підготовка майбутніх учителів хімії до проведення хімічного експерименту у старшій профільній школі учнів / О. А. Куленко // Хімія, екологія та освіта : зб. наук. праць І Міжнарод. науково-практич. інтернет-конференції, м. Полтава, 4–5 травня 2017 р. – Полтава : ПДАА, 2017. – Режим доступу: http://www.pdaa.edu.ua/news/himiya-ekologiya-ta-osvita.

6. Куленко О.А. Шкільний хімічний експеримент як один із пріоритетних методів навчання хімії у класах хіміко-біологічного профілю / О.А. Куленко // зб. праць Всеукр. наук.-практич. інтернет-конф. «Стратегії інноваційного розвитку природничих дисциплін: досвід, проблеми та перспективи», м. Кропивницький 22 березня 2018 року, 2018. – С. 23 – 30.

7. Куленко О. А. Особливості впровадження диференційованого підходу до організації лабораторних занять з хімії у вищій школі хімії / О. А. Куленко // ХІ Менделєєвські читання : зб. наук. праць регіон. наук.-практ. конф., м. Полтава, 27 лютого 2018 р. – Полтава : ПП Шевченко Р. В., 2018. – С. 138 – 141.

8. Куленко О. А. Особливості хіміко-екологічної підготовки майбутніх учителів природничих дисциплін / О. А. Куленко // Хімія, екологія та освіта : зб. наук. праць ІІ Міжнарод. науково-практич. інтернет-конференції, м. Полтава, 15 – 16 травня 2018 р. – Полтава : ПДАА, 2018. – С.149 – 152.

9. Куленко О.А. Особливості проведення лабораторного практикуму у старшій школі/ О.А. Куленко // ХІІ Менделєєвські читання :зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. : м. Полтава, 27 – 28 лютого 2019 р. : – Полтава : Сімон, 2019. – С. 127 – 129.

10. Куленко О.А. Формування ключових компетентностей майбутніх фахівців засобами ситуаційних задач / О.А. Куленко // Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів : матер. VI між нар. наук.-практ. інтернет-конф. м. Полтава, 4 – 5 квітня 2019 р. : – Полтава : ПУЕТ, 2019. – С. 363 – 366.