Дяченко-Богун Марина Миколаївна

03.09.2007 р. – 04.01.2008 р. асистент кафедри екології та охорони довкілля Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка.

21.01.2008 р. – 14.12.2011 р. – асистент кафедри екології та охорони довкілля Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка.

15.12.2011 р. – 13.02.2015 р. – доцент кафедри екології та охорони довкілля Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка.

14.02.2015 р. – 31.08.2016 р., 05.09.2016 р.– 31.10.2019 р. – доцент кафедри ботаніки, екології та методики навчання біології Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка.

01.11.2019 р. – по теперішній час – професор кафедри ботаніки, екології та методики навчання біології Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка.

Дяченко-Богун Марина Миколаївна

Коло наукових інтересів:
Здоров’язбережувальні технології, технології захисту довкілля, екологія міських систем, метеорологія та кліматологія.

Тема дисертації: «Теоретичні і методичні засади здоров’язбережувальних технологій у професійній діяльності майбутніх учителів біології», професор кафедри ботаніки, екології та методики навчання біології

Монографії:
1. Дяченко-Богун М.М. Сучасні здоров’язбережувальні технології: колективна наукова монографія / за ред. Бойчук Ю. Д., Х.: Вид-во ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2018. 724с.
2. Дяченко-Богун М.М. Здоров’язбережувальні технології в освітньому середовищі: колективна монографія / за заг. ред. Л. М. Рибалко. – Тернопіль: Осадца В.М., 2019. 400 с.
3.Дяченко-Богун М.М. Здоров’язбережувальні технології у професійній діяльності майбутніх учителів біології. Полтава : Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка, 2015. 348 с.

Керівництво науково-дослідною роботою студентів: керівництво проблемною групою «Біоекоетика». Член трьох редакційних колегій фахових педагогічних видань – «Витоки педагогічної майстерності», «Естетика і етика педагогічної дії», «Педагогічні науки» (Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка).

Навчально-методична робота, дисципліни:
- Метеорологія та кліматологія.
- Ландшафна екологія.
- Екологічна експертиза.
- Моніторинг довкілля.
- Популяційна екологія.
- Cистемний аналіз якості навколишнього середовища.

Дяченко-Богун Марина Миколаївна

1. Diachenko-Bohun M., Hrytsai N., Grynova M., Grygus I Zukow W. «The readiness formation of future biology teachers for healthcare-safety technologies realization in professional activity». Education and Information Technologies., 2018. Vol. 23., Р. 1-13 https://doi.org/10.1007/s10639-018-9799-y DOI: 10.1007 / s10639-018-9799-й (1,6 д.а.)

2. Hrytsai, N., Diachenko-Bohun, M., Grynova, M., Grygus, I., Zukow, W. «Methodical Training System Enhancements of Future Biology Teachers at Pedagogical Universities». Journal of History Culture and Art Research – Tarih Kultur ve Sanat Arast?rmalar? Dergisi. 2019. Vol. 8. No.1., Р. 30-38. doi: 10.7596/taksad.v8i1.1995 (1,08 д.а.)

3. Diachenko-Bohun, M., Rybalko, L., Grygus, I. & Zukow, W. «Health Preserving Educational Environment in the Condition for Information Technologies». Journal of History Culture and Art Research (ISSN: 2147-0626) Vol. 8, No. 2, June 2019., 93-101. doi:10.7596/taksad.v8i2.2075 (1,22 д.а.)

4. Diachenko-Bohun M., Hrytsai N., Grynova M., Grygus I., Muszkieta R., Napierala M. and Zukow W. «Characteristics of healthbreakers in the conditions of realization of health: safety technologies in education structures». International Journal of Applied Exercise Physiology (IJAEP). 2019. Vol. 8. No 3.1. P. 26–34. DOI: https://doi.org/10.30472/ijaep.v8i3.1.656 (1,08д.а.)

5. Гриньова М.В., Кононец Н.В., Дяченко-Богун М.М., Рибалко Л.М. «Ресурсно-орієнтоване навчання студентів в умовах здоров’язбережувального освітнього середовища», Інформаційні технології і засоби навчання (ISSN: 2076-8184), Том 72, №4, 2019, с.182-193. DOI: https://doi.org/10.33407/itlt.v72i4 (1,63д.а.)

6. Maryna Diachenko-Bohu, Lina Rybalko, Maryna Hryniova, Yury Moroz «Integrated Healthcare Saving Technologies Innovative Potential in Higher Education Institutions» International Journal of Engineering & Technology, Modern Journal of Language Teaching Methods (ISSN: 2251-6204 ) 7 (4.8) (2018) 815-817. Website:www.sciencepubco.com/index.php/IJET (0,27 д.а.)

7. Дяченко-Богун М.М. Інноваційні форми організації навчальної діяльності студентів / М.М. Дяченко-Богун, Т.В. Шкура // Управління якістю підготовки фахівців : м-ли Всеукраїнської науково-методичної конференції / За заг. ред. проф. Т.А. Сафранова. – Одеса: ОДЕКУ, 2019. – С. 124-126. (0,2д.а)

8. Дяченко-Богун М. М. Реалізація здоровязбережувальних технологій у професійній діяльності майбутніх учителів природничих дисциплін/ М.М. Дяченко-Богун // ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція (з міжнародною участю) «Сучасна освіта: методологія, теорія, практика»; ПУ «ВНЗ «Міжнаролний гуманітарно-педагогічний інститут» – Дніпро:Акцент ПД, 2019. – С.90-92. (0,4 д.а.)

9. Гафіяк А. М., Дяченко-Богун М. М., Міхеєнко О. І., Ткаченко А. В Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх фахівців з інформаційно-комунікаційних технологій. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. Випуск 3 (128). Одеса, 2019. С. 84-91.(1,08 д.а.)

10. Дяченко-Богун М.М. Інтегративна роль еколого-еволюційного підходу в природознавстві. / М.М. Дяченко-Богун // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. пр. / Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г.Короленка. Полтава, 2019. Вип. 23. С. 174-179.(0,8 д.а.)