Сорокіна Галина Юріївна

кандидат педагогічних наук,

доцент кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені І.А. Зязюна

І. Контактна інформація:

Службова адреса: 36009, м. Полтава, вул. Остроградського, 2 Службовий телефон: (05322) - 2- 11- 58 е-mail: sorokina_g_u@rambler.ru

ІІ. Трудова діяльність:

Закінчила:

Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка за спеціальністю Педагогіка і методика середньої освіти, фізика і математика, кваліфікація вчителя фізики, математики, астрономії і безпеки життєдіяльності. Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка за спеціальністю "Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика", кваліфікація магістра педагогічної освіти, викладача фізики. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова Інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації за напрямом "Управління навчальним закладом" Тема дисертації: "Формування функціональних компетентностей майбутніх фахівців зв'язку в процесі навчання технічних дисциплін" Дисертація захищена у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького (спеціалізована вчена рада К 73.053.02) Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Гриньова Марина Вікторівна Спеціальність: 13.00.04 – “Теорія та методика професійної освіти”

1.1. Трудова діяльність:

Полтавський військовий інститут зв’язку; Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації Національного технічного університету України "КПІ"; Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка.

1.2. Організаційна робота:

член Ученої ради природничого факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка

1.3. Нагороди, почесні звання

Медаль "15 років Збройним Силам України" (наказ Міністра оборони України від 13.11.2006 р. № 1666); Грамота Полтавської обласної державної адміністрації Головного управління освіти і науки (2011 р.). Подяка міського голови м. Полтава з нагрудним знаком (2014 р.)

ІІІ. Навчально-методична робота:

3.1. Дисципліни:

Методика педагогічного експерименту Педагогічна кваліметрія Управління професійною діяльністю Менеджмент загальноосвітніх навчальних закладів

3.2. Підручники та навчальні посібники:

 • Основи сучасного виховання: [навчальний посібник] / Гриньова М. В., Коберник О.М., Малаканова Л. В., Сорокіна Г.Ю. – Полтава : Астрая, 2015. – 345 с. (Гриф МОН України лист № 14.1/12-Г-360 від 2червня 2015 року)
 • Управління навчально-виховним процесом [навчальний посібник] / упоряд. : Гриньова М. В., Малаканова Л. В., Сорокіна Г. Ю. – Полт. нац. пед. ун-т. імені В.Г. Короленка. – Полтава : ПП «Астрая». – 2014. – 306 с. (Гриф МОН України лист № 14.1/12-Г-1914 від 29 грудня 2014 року)
 • Менеджмент загальноосвітніх навчальних закладів : навчальний посібник / Гриньова М. В., Малаканова Л. В., Сорокіна Г.Ю.; ПНПУ імені В.Г. Короленка. – Полтава : «АСМІ», 2014. – 292 с. (Гриф МОН України від 15. 04. 2014 р. №1/11-5468)
 • Пропедевтична практика ІІІ курс : методичні рекомендації / упоряд. : Гриньова М. В., Малаканова Л. В., Сорокіна Г. Ю. – Полт. нац. пед. ун-т. імені В.Г. Короленка. – Полтава : ПП «Астрая». – 2014. – 53 с.
 • Основи педагогічної майстерності : методичні рекомендації до практичних та лабораторних занять для студентів природничих спеціальностей / упоряд. : Гриньова М.В., Малаканова Л.В., Сорокіна Г.Ю. – Полт. нац. пед. ун-т. імені В.Г. Короленка. – Полтава : ПП «Астрая», 2013. – 85 с.
 • Менеджмент загальноосвітніх навчальних закладів : навчально-методичний посібник для студентів і магістрантів / Гриньова М. В., Малаканова Л. В., Сорокіна Г.Ю.; Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка. – Полтава : ПП «Астрая», 2012. – 311 с.
 • Виховання : теорія і практика : навчально-методичний комплекс для студентів і магістрантів / Гриньова М. В., Малаканова Л. В., Сорокіна Г.Ю.; Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка. – Полтава : ТОВ «Фірма «Техсервіс», 2012. – 216 с.
 • Методичні рекомендації до практичних та лабораторних занять з основ педагогічної майстерності : для студентів усіх спеціальностей / Пивовар Н.М., Штепа О.Г., Сорокіна Г.Ю. [за ред. проф. М.В.Гриньової]. – ПНПУ імені В.Г.Короленка. – Вид. 5-те, доповн. – Полтава : Р.В.Шевченко, 2011. – 72с.
 • Марина Вікторівна Гриньова : біобібліографічний покажчик / С.В.Спірякова, Ю.П.Кращенко, Сорокіна Г.Ю., І.М.Лесунова. – Полтава : Р.В.Шевченко, 2011. – 132с., ил.
 • Сорокіна Г.Ю., Кір’янов Д.В. Робочий зошит з метрології, стандартизації, сертифікації та акредитації. – Полтава : Видавництво ВІТІ НТУУ «КПІ», 2008. – 18 с.
 • Сорокіна Г.Ю. Робочий зошит з дисципліни «Вимірювання в техніці зв’язку» / Полтава : Видавництво ВІТІ НТУУ «КПІ», 2008. – 26 с.
 • Вимірювальні технології в телекомунікаційних системах : [курс лекцій] / Польщиков К.О., Сорокіна Г.Ю., Лаврут О.О., Яковлєв М.Ю. – Полтава : Видавництво ПВІЗ, 2007. – 160 с.
 • Технічне забезпечення зв’язку та АСУВ : [методичні рекомендації щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни] / Лаврут О.О., Васюк В.М., Сорокіна Г.Ю., Яковлєв М.Ю. – Полтава : Видавництво ПВІЗ, 2006. – 56 с.
 • Фінансово-економічна діяльність : [навчально-методичний посібник] / упоряд. : Гриньова М.В., Сорокіна Г.Ю., Горобець Н.В. – Полтава : ПДПУ, 2006. – 80 с.
 • ЕОТ в управлінні навчальним закладом. Інформаційні технології освіти : [навчально-методичний посібник] / упоряд. : Сорокіна Г.Ю., Гриньова М.В. – Полтава : ПДПУ, 2006. – 74 с.
 • Сорокіна Г.Ю., Колодний М.П. Термінологічний словник з метрології, стандартизації, сертифікації та акредитації. – Полтава : Видавництво ПВІЗ, 2006. – 71 с.
 • Метрологія : [навч. посіб.] / Колодний М.П., Сорокіна Г.Ю., Юрков В.І. – Полтава : Видавництво ПВІЗ, 2005. – 208 с.
 • Колодний М.П., Сорокіна Г.Ю. Метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація : [курс лекцій] / Полтава : Видавництво ПВІЗ, 2005. – 176 с.
 • Універсальний довідник восьмикласника 8 кл. Фізика. Математика. Логіко-структурні блок–схеми підручника С.В. Коршака : [методичний посібник для учнів 8 класів в підготовці до заліків, атестації, олімпіад і конкурсів] / Кулішова Г.Г., Михайлик П.Я., Куляєва О.О., Кохно Г.Ю. – Полтава : Техсервіс, 2001. – 76 с.
 • ІV. Наукова робота:

  4.1. Коло наукових інтересів:

  Теоретико-методологічні засади професійної підготовки майбутнього вчителя.

  4.2. Участь у програмах держбюджетної та госпдоговірної тематики:

  Виконується фундаментальне дослідження "Виховний потенціал системи студентського самоврядування вищих навчальних закладів України". Секція № 19. Педагогіка, психологія, соціологія, українознавство, проблеми освіти і науки, молоді та спорту.

  4.3. Публікації в журналах і збірниках наукових праць ДАК та міжнародних виданнях:

  статті у фахових виданнях:

  1. Сорокіна Г.Ю. Дослідження передумов розвитку функціонально компетентної особистості у вищій школі // Вища школа. – 2013. – № 1. – С. 57–71.
  2. Сорокіна Г.Ю., Малаканова Л.В. Прийоми управління суб’єкт-суб’єктною взаємодією у навчально-виховному процесі // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2013. – № 5(264). – Ч.2. – С. 76-82.
  3. Сорокіна Г.Ю. Професійна підготовка майбутнього фахівця в межах компетентністно орієнтованої освіти // Наукові праці вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет». – 2013. – № 1(13). – С. 188-191.
  4. Сорокіна Г.Ю., Малаканова Л.В. Визначення ролі та компетенцій учителя в особистісно орієнтованій освіті // Витоки педагогічної майстерності.– Полтава, 2013. – Вип. 12. – С. 203-207.
  5. Сорокіна Г.Ю., Малаканова Л.В. Управління загальноосвітнім навчальним закладом в контексті особистісно орієнтованого підходу // Витоки педагогічної майстерності. – 2012. – Вип. 9. – С.263-266.
  6. Сорокіна Г.Ю., Малаканова Л.В. Модель особистісно орієнтованого виховання // Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології : збірник наукових праць Херсонського національного технічного університету. – Херсон, 2012. – Вип. 2 (7). – С. 435–439
  7. Сорокіна Г.Ю. Структура компетентності фахівця як наукова проблема // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені ПавлаТичини / [ред.кол. : Побырченко Н.С. (гол.ред) та ін.]. – Умань : ПП Жовтий О.О., 2011. – Випуск 4. – Ч.2. – С.207-213.
  8. Сорокіна Г.Ю., Малаканова Л.В. Управління навчанням у співробітництві викладача та студентів // Витоки педагогічної майстерності. – 2011. – Вип. 8. – Ч. 2. – С. 165-171.
  9. Сорокіна Г.Ю. Функціональні компетентності майбутнього фахівця зв’язку // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2010. – № 9. – С. 186- 200.
  10. Сорокіна Г.Ю. Проектування змісту компетентнісно орієнтованої освіти // Витоки педагогічної майстерності. – 2010. – Вип. 7. – С. 132-136.
  11. Сорокіна Г.Ю. Модель формування функціональної компетентності майбутніх фахівців зв’язку // Проблеми трудової та професійної підготовки [серія 13]. – 2009. – Вип. 07 – С. 186-192. (0,4 др.арк.)
  12. Сорокіна Г.Ю. Суб’єкт-суб’єктна взаємодія у формуванні функціональних компетентностей майбутніх фахівців // Вісник Черкаського університету. – 2010. – Вип. 181. – Ч.1 – С. 97-101.
  13. Сорокіна Г.Ю. Формування функціональних компетентностей майбутніх фахівців зв’язку // Вища школа. – 2009. – № 12. – С. 34–38.
  14. Тишко С.О., Сорокіна Г.Ю. Визначення похибки засобу вимірювання кута у горизонтальній площині на основі опосередкованих методів вимірювання // Збірник наукових праць Харківського університету повітряних сил. – Харків, 2009. – Вип. 2 (20). – С. 42–44.
  15. Сорокіна Г.Ю. Інформаційно-навчальний комплекс як умова формування функціональної компетентності // Імідж сучасного педагога. – Полтава, 2008. – № 7–8 (86–87). – С. 89–92.
  16. Сорокіна Г.Ю. Бендес Ю.П. Реалізація міжпредметних зв’язків фізики і метрології у професійній підготовці фахівців зв’язку вищих технічних закладів освіти // Педагогіка і психологія професійної освіти. – Львів. – 2006. – № 6. – С.72–80.
  17. Сорокіна Г.Ю. Методичні аспекти використання інформаційних технологій в процесі формування функціональних компетентностей при вивченні технічних дисциплін // Педагогічні науки : збірник наукових праць. – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2006. – Ч 1. – С. 80–86.
  18. Сорокіна Г.Ю. Бендес Ю.П. Застосування інноваційних технологій в контексті свободи вибору особистості // Імідж сучасного педагога. – Полтава, 2005. – № 9–10 (58–59). С. 13–15.

  у закордонних виданнях:

  1. Сорокина Г.Ю. К вопросу о профессиональной культуре учителя // Политические, экономические и социокультурные аспекты регионального управления на Европейском Севере : материалы Итоговой Всеросийской науч.-теорет. конф. (с международным участием) (Сыктывкар, 24-25 октября 2013 г.). – Сыктывкар : ГАОУ ВПО КРАГСиУ. – 2013. – Ч.3. – С. 240-245.
  2. Сорокина Г.Ю. Вимоги до сучасної професійної підготовки майбутніх фахівців // Особенности профессиональной деятельности и подготовки учителя в контексте ведущих идей «Федерального государственного образовательного стандарта общего образования» и Федерального государственного общеобразовательного стандарта высшего профессионального образования : сборник статей по материалам Международной научно-практической конференции (г. Нижний Новгород, 24-25 декабря 2012 г.). – В 2-х т. – Н. Новгород : НГПУ имени К. Минина, 2013. – Т1. – С. 200-205.
  3. Малаканова Л.В., Сорокина Г.Ю. Проект занятия по дисциплине "Современные воспитательные системы и технологии» по теме «Профессиональная культура учителя" // Преподаватель третьего тысячелетия. Педагогические встречи в Сыктывкарском государственном университете (с международным участием). Фестиваль проектов занятий, воспитательных дел и воспитательных мероприятий : сборник материалов / Под общей редакцией О. В. Уваровской. – Сыктывкар: Изд-во Сыктывкарского государственного университета, 2013. – С. 416-419.
  4. Сорокина Г.Ю. Информационно-технологическое сопровождение учебного процесса в высшей школе // Педагогические встречи в Сыктывкарском университете: материалы Международного педагогического форума "Особенности воспитательной деятельности в современных условиях" / под общей редакцией О.В.Уваровской и И.И.Баженова. Сыктывкар: Изд-во Сыктывкарского госуниверситета, 2011. – С. 233-238.

  4.4. Публікації в збірниках наукових праць та матеріалів конференцій:

  понад 30 публікацій

  4.5. Керівництво науково-дослідницькою діяльністю студентів здійснюється за напрямами підготовки 1801 Срецифічні категорії.

  Спеціальність 8.19010013 "Управління проектами", 8.19010020 "Управління навчальним закладом", 8.19010012 "Управління інноваційною діяльністю"